• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Podrobnosti naročila

Oznaka JN2020/001
Naziv Dobava energetskih transformatorjev 110/21/10,5 kV, YNyn6(d5), moči 20 MVA (RTP Dobruška vas) in moči 31,5 MVA (RTP Potoška vas)
Vrsta Blago
Enotni besednjak _31170000-8 Transformatorji.
Datum objave 28.01.2020 16:00
Rok za sprejemanje
vprašanj ponudnikov
27.02.2020 10:00
Rok za sprejemanje
ponudb
09.03.2020 09:00
Status
Kratek opis

Predmet javnega razpisa je dobava energetskih transformatorjev 110/21/10,5 kV, YNyn6(d5), moči 20 MVA (RTP Dobruška vas) in moči 31,5 MVA (RTP Potoška vas), po specifikacijah iz Tehničnih razpisnih pogojev te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

 

 

Glavni opis

Naročnik bo v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju izvedel javno naročilo, katerega predmet je:

Predmet ponudbe je:
- dobava energetskega transformatorja 110/21/10,5 kV, YNyn6 (d5), 20 MVA (Dobruška vas),
- dobava energetskega transformatorja 110/21/10,5 kV, YNyn6 (d5), 31,5 MVA (Potoška vas),
- priprava za transport in montaža na temelj na objektu RTP Dobruška vas,
- priprava za transport in montaža na temelj na objektu RTP Potoška vas,
- transport na objekt RTP Dobruška vas,
- transport na objekt RTP Potoška vas,
- dela, ki jih je potrebno izvesti pred pričetkom poizkusnega obratovanja (Tehnična priloga C) v RTP Dobruška vas,
- dela, ki jih je potrebno izvesti pred pričetkom poizkusnega obratovanja (Tehnična priloga C ) v RTP Potoška vas.
 

Dodatne informacije

Oznaka naročila, ki je objavljeno na Portalu javnih naročil je JN000461/2020-E01.

 

Popravki in dopolnitve

Naročnik je za predmetno javno naročilo objavil modificirano dokumentacijo (vključno z ESPD obrazcem).

Spremembe se nanašajo na:

- naziv/ime dokumentacije, ki se po novem glasi: Dobava energetskih transformatorjev 110/21/10,5 kV, YNyn6(d5), moči 20 MVA (RTP Dobruška vas) in moči 31,5 MVA (RTP Potoška vas); skladno  s spremenjenim nazivom dokumentacije so spremenjene vse "Izjave"
- datum oddaje in odpiranja ponudb,
- datum za posredovanje pojasnil,
- datum veljavnosti ponudbe,
- spremenjeni so delni prevzemi in dostava opreme (splošni del in vzorec pogodbe), 
- tehnične razpisne pogoje:
  a) briše se 1 energetski transformator 110/21/10,5 kV, YNyn6 (d5), 20 MVA  (Dobruška vas),
  b) dodan je 1 energetski transformator 110/21/10,5 kV, YNyn6 (d5), 31,5 MVA (Potoška vas),
- referenčno potrdilo (Priloga št. 13) -  dodan je transformator moči 31,5 MVA,
- ESPD obrazec - naveden je pravilen naziv dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudnike pozivamo, da pri pripravi ponudbene dokumentacije upoštevajo vse navedene spremembe (besedilo v dokumentaciji je rdeče obarvano).

Dokumentacija bo objavljena na spletni strani naročnika po  objavi popravka v EU, predvidoma do srede. 12.2.2020. 

Naročnik objavlja modificiran "vzorec bančne garancije za resnost ponudbe" (Priloga št. 9). Modifikacija se nanaša na navedbo višine bančne garancije, kjer je s številko pravilno navedeno, da ta znaša 25.500,00 EUR, medtem ko je višina garancije, zapisana z besedo. nepravilna. Pravilna navedba je: petindvajsettisočpetstoevrov.

Naročnik objavlja 2. modifikacijo "vzorca zavarovanja za resnost ponudbe" (Priloga št. 9). Modifikacija se nanaša na navedbo upravičenca zavarovanja, kjer je v oklepaju navedeno: (vpiše se upravičenca tj. ponudnika postopka javnega naročanja).

Pravilna navedba je: (vpiše se upravičenca tj. naročnika postopka javnega naročanja).

Popravek je bil dne 2.3.2020 posredovan na Portal JN in Uradni list EU.

Naročnik objavlja na spletni  https://www.elektro-ljubljana.si popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki se nanaša na poglavje št. 3.-POGOJI ZA UDELEŽBO, in sicer se doda  alineja z vsebino:
• izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec »Pisna izjava za pridobitev osebnih podatkov (oseba pooblaščena za zastopanje/odločanje/nadzor)« (Priloga št. 4a);

Predmetna izjava je dosegljiva v rubriki "Javni razpisi".

Popravek objave je bil dne 2.3.2020 posredovan na Portal JN in Uradni list EU.

 

 

Razpisna dokumentacija
JN2020_001_dobava_tr_RTP_Dobruška_vas_1_del.pdf
JN2020_001_dobava_tr_RTP_Dobruška_vas_2_del.pdf
ESPD_obrazec_JN2020_001.xml
ESPD_obrazec_JN2020_001.modifikacija.xml
JN2020_001_dobava_tr_RTP_Dobruška_vas_Potoska_vas_1_del_modifikacija.pdf
JN2020_001_dobava_tr_RTP_Dobruška_vas_Potoska_vas__2_del_modifikacija.pdf
JN2020_001_vzorec_bancne_garancije_resnost_ponudbe_modifikacija.pdf
JN2020_001_dobava_tr_RTP_Dobruška_vas_RTP_Potoska_vas_financno_zavarovanje_modifikacija_2.docx
JN2020_001_dobava_tr_RTP_Dobruška_vas_RTP_Potoska_vas_izjava_pridobitev_osebnih_podatkov_modifikacija.pdf

Izbran ponudnik