• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

VSE OBJAVE

22. redna seja skupščine delničarjev Elektra Ljubljane

torek, 30. avgust 2016
22. redna seja skupščine delničarjev Elektra Ljubljane

Današnje redne seje skupščine delničarjev družbe Elektro Ljubljana d. d. se je udeležilo 93,83 odstotkov osnovnega kapitala. Delničarji so se seznanili z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2015, z mnenjem revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za leto 2015; s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila poslovodstva o odnosih s povezanimi družbami in prejemki uprave in članov nadzornega sveta.  Odločali so tudi o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 ter o spremembah in dopolnitvah statuta družbe.

Delničarji so sprejeli sklep, da se bilančni dobiček družbe, ki je na dan 31.12.2015 znašal 6.528.096,16 evrov, v višini 6.528.019,68 evrov razdeli delničarjem v obliki dividend, preostanek pa razporedi v druge rezerve iz dobička. Bruto dividenda na delnico znaša 0,1667 evra in bo izplačana najkasneje v 90 dneh od dneva sprejema sklepa na skupščini.

Upravi in nadzornemu svetu družbe so podelili razrešnico za opravljeno delo v preteklem letu ter upravo pooblastili za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic.

Na skupščini je bil sprejet nov statut družbe Elektro Ljubljana d.d. Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2016 je bila imenovana revizijska družba BDO REVIZIJA d.o.o.