• O podjetju
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Zakonodaja in predpisi

Zakoni in akti s področja energetike

 • Resolucija  o nacionalnem energetskem programu (Uradni list RS, št. 57/04)
 • Energetski zakon (Uradni list RS, št. 60/19 - uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 - ZURE, 175/20 - ZIUOPDVE, 121/21 - ZSROVE, 172/21 - ZOEE, 204/21 - ZOP, 44/22 - ZOTDS)
 • Zakon o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21)
 • Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21, 189/21, 29/22 - ZUOPVCE)
 • Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 - ZIN-B, 54/14 - odl. US, 81/15, 40/17, 30/19 - odl. US, 189/21 - ZDU-1M)
 •  

Podzakonski akti

 • Uredba o koncesiji gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 39/07, 17/14 - EZ-1, 172/21)
 • Uredba o energetski infrastrukturi (Uradni list RS, št. 22/16, 173/21)
 • Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike (Uradni list RS, št. 37/18)
 • Uredba o razmejitvi 110 kV omrežja v distribucijski in prenosni sistem (Uradni list RS, št. 35/15, 28/21, 172/21)
 • Uredba o ukrepih in postopkih za uvedbo in povezljivost naprednih merilnih sistemov električne energije (Uradni list RS, št. 79/15, 172/21)
 • Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 184/21, 84/22, 86/22)
 • Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije  (Uradni list RS, št. 43/22)
 • Uredba o omejevanju obtežb in porabe električne energije v elektroenergetskem sistemu (Uradni list RS, št. 42/95, 64/95, 79/99 - EZ, 17/14 - EZ-1, 172/21)
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije (Uradni list RS, št. 7/21, 41/22)
 • Pravilnik o tehničnih zahtevah za priključitev proizvodnih naprav električne energije na distribucijsko omrežje in o izvajanju 5. člena Uredbe komisije EU št. 2016/631 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje (Uradni list RS, št. 97/21)
 • Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev podzemnih elektroenergetskih vodov izmenične nazivne napetosti nad 1kV do 400 kV (Uradni list RS, št. 42/21, 20/22)
 • Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za gradnjo, obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih nizkonapetostnih vodov (Uradni list RS, št. 21/20)
 • Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Uradni list RS, št. 110/22)
 • Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta distribucijskega operaterja električne energije (Uradni list RS, št. 97/14, 65/17, 172/21)
 • Akt o metodologiji za izdelavo razvojnih načrtov elektrooperaterjev (Uradni list RS, št. 41/22, 44/22 - popr.) Akt o merilih za odstopanja od zahtev iz določenih evropskih uredb glede priključevanja na elektroenergetsko omrežje (Uradni list RS, št. 86/18) Akt o določitvi metodologije za  določanje cen sistemskih storitev (Uradni list RS, št. 15/18, 20/19, 172/21)
 • Akt o kriterijih in pravilih za zagotavljanje nujne oskrbe z električno energijo  (Uradni list RS, št. 48/16, 172/21)
 • Akt o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo (Uradni list RS, št. 59/15, 23/18, 62/19, 90/21, 172/21)
 • Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 46/18, 47/18 - popr., 86/18, 76/19, 78/19 - popr., 85/20, 145/21, 172/21)
 • Akt o posredovanju podatkov o kakovosti oskrbe z električno energijo (Uradni list RS, št. 59/15, 23/18, 62/19, 90/21, 172/21
 • Akt o identifikaciji entitet v elektronski izmenjavi podatkov med udeleženci na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 39/15, 36/16)
 • Akt o načinu posredovanja podatkov in dokumentov izvajalcev energetskih dejavnosti (Uradni list RS, št. 98/14)
 • Tarifne postavke za omrežnine elektrooperaterjev za regulativno obdobje od 1.januarja 2022 do 31. decembra 2022 (Uradni list RS, št. 202/21)
 •  

Drugi zakoni 

 • Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 - skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 - ZPosS, 158/20 - ZIntPK-C, 175/20 - ZIUOPDVE, 18/21)
 • Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN, 57/11)
 • Zakon o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 51/18 - ZIUGDT, 174/20 - ZIPRS2122, 187/21 - ZIPRS2223)
 • Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 36/20 - ZZUSUDJZ, 61/20 - ZZUSUDJZ-A, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE, 3/22 - ZDeb)
 • Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06, 24/14 - odl. US, 51/14)
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 177/20 - ZVOPOKD)
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 117/06 - ZDavP-2, 23/14, 50/14, 72/14 - skl. US, 19/15 - odl. US, 102/15, 32/16, 7/18)
 • Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 307/15, 337/17, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19, 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21, 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS)
 • Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1l, 95/14 - ZIPRS1415-C, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 60/17, 72/19)
 • Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 - ZDeb)
 • Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 - ZZNŠPP)
 • Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 81/22 - skl. US)
 • Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 199/2021)
 • Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21)
 •  

Predpisi Evropske skupnosti

 

Izjave o neodvisnosti

Objave v skladu s točko 6.6.1 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo.