• E-mobilnost
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18:00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE TEŽAV PRI UPORABI POLNILNIC
gremo.naelektriko@elektro-ljubljana.si

OSTALI KONTAKTI

Novi tarifni sistem

S 1. oktobrom 2024 bo stopil v veljavo novi tarifni sistem*. Le ta se nanaša samo na omrežnino. Njegov cilj je spodbuditi uporabnike, da s prilagajanjem odjema prispevajo k optimizaciji distribucijskega in tudi širše elektroenergetskega sistema. Tako lahko dosežemo razbremenitev omrežja v času, ko je to najbolj obremenjeno z vidika porabe električne energije in moči.

Uporabnik bo lahko svoj odjem prilagajal tako po moči kot po porabljeni električni energiji in s tem privarčeval.

Glavne značilnosti novega tarifnega sistema:

  • obračun, ki temelji na 15-minutnih vrednostih,
  • uvedba dveh sezon, višje med novembrom in februarjem ter nižje med marcem in oktobrom,
  • pet časovnih blokov,
  • razločevanje med dogovorjeno in presežno obračunsko močjo,

Spremembe, ki jih prinaša novi sistem, se nanašajo na vse uporabnike, tako na gospodinjstva kot na poslovne odjemalce. Predstavljajo ekonomski, zakonodajni in tehnološki, pa tudi družbeni izziv.

Obračun omrežnine bo tudi v prihodnje temeljil na ločevanju glede na moč in energijo. Tarifne postavke omrežnine za obračunsko moč in energijo se bodo razlikovale glede na posamezen časovni blok. Ko bo omrežje najbolj obremenjeno, bodo najvišje, ko bo najmanj obremenjeno, pa najnižje.

Višja sezona bo trajala od novembra do februarja, nižja pa od marca do oktobra.

Časovnih blokov bo pet, v posameznem dnevu pa lahko nastopijo trije različni časovni bloki. Najdražji bo časovni blok 1, ta se pojavi le v višji sezoni, najcenejša bo uporaba omrežja v časovnem bloku 5, ki nastopi le v nižji sezoni.

Cena omrežnine bo v večji meri odvisna od moči. V primerjavi z dosedanjo delitvijo stroškov omrežja gre torej za večjo stroškovno obremenitev tarifnih postavk za moč v primerjavi s tarifno postavko za energijo. Cenik si lahko ogledate tukaj

Nov tarifni sistem prinaša še dve novosti, dogovorjeno in presežno moč.

Dogovorjena moč

Dogovorjena moč pomeni vnaprej določeno obračunsko moč uporabnika sistema. Izhajala bo iz preteklih navad odjema električne energije in bo določena individualno za posamezno merilno mesto, vendar le tam, kjer so omogočene 15-minutne meritve. Za merilna mesta brez 15-minutnih meritev obračunsko moč predstavlja odstotek glede na priključno moč, ki je določen v Aktu.

Dogovorjeno obračunsko moč uporabnika sistema bo določil elektrooperater za posamezni časovni blok za prihodnje koledarsko leto in z njo seznanil uporabnika sistema z računom za omrežnino za mesec junij, julij in avgust.

Če ima uporabnik sistema enotni račun, ga z določitvijo dogovorjene obračunske moči za naslednje koledarsko leto za posamezno prevzemno-predajno mesto seznani dobavitelj z enotnim računom za mesec junij, julij in avgust.

Uporabnik bo lahko to vnaprej določeno dogovorjeno obračunsko moč spremenil glede na svojo pričakovano porabo. Če bo presodil, da lahko spremeni ali razporedi svojo porabo in uporablja omrežje v času manjše obremenitve omrežja, ko so tarifne postavke omrežnine nižje, bo neposredno vplival na svoje stroške omrežnine in si znižal mesečni račun za omrežnino.

Presežna moč

Če dosežena moč (to je izmerjena moč odjema nad dogovorjeno obračunsko močjo) uporabnika sistema v posameznem časovnem bloku znotraj obračunskega meseca preseže dogovorjeno obračunsko moč, se uporabniku sistema za vsako 15-minutno prekoračitev obračuna omrežnina za presežno moč.

Spremembe dogovorjene moči

Za spremembo dogovorjene obračunske moči se bo lahko uporabnik odločil iz različnih razlogov, na primer zaradi zamenjave energenta za ogrevanje ali naložbe v obnovljive vire oziroma hranilnik energije ter sistem za upravljanje energije.

Sprememba dogovorjene moči je smiselna, če pretekli podatki, na podlagi katerih je bila izračunana dogovorjena moč, ne odražajo režima odjema v prihodnosti.

Uporabnik sistema je lahko moč, s katero ga je seznanil elektrooperater z računom za omrežnino ali dobavitelj z enotnim računom za mesec junij, julij in avgust, do 20. septembra 2024 spremenil tako, da je elektrooperaterju posredoval novo dogovorjeno obračunsko moč za posamezne časovne bloke za naslednje koledarsko leto. V nasprotnem primeru se šteje, da je s strani elektrooperaterja določena obračunska moč ustrezna.

Uporabnik lahko zahteva spremembo dogovorjene obračunske moči tudi izven navedenega roka. Pri tem navede, na katero časovno obdobje se sprememba nanaša. Spremembo dogovorjene moči lahko zahteva za obdobje najmanj enega koledarskega meseca, in sicer samo vnaprej od prvega dne v naslednjem mesecu, če je zahtevo oddal do vključno osmega dne v mesecu. Sprememba dogovorjene obračunske moči je brezplačna.

Dogovorjeno moč lahko spremenite preko svojega dobavitelja, po navadni pošti ali elektronski pošti na naslov info@elektro-ljubljana.si ali preko portala Moj elektro.

Prehodno obdobje

Presežna obračunska moč se za leto 2024 in 2025 ne bo obračunala za uporabnike sistema s priključno močjo do vključno 43 kW, ki ne bodo spremenili s strani distributerja določene dogovorjene moči. Dogovorjeno moč lahko uporabnik spremeni pisno, po elektronski ali navadni pošti, na naslov družbe ali preko portala Moj elektro. Distribucijski  operater mora uporabnika  sistema  mesečno seznanjati o  prekoračitvah  obračunske  moči  in stroških, ki bi nastali, če bi se omrežnina za presežno moč zaračunala. Navedene informacije bodo navedene na računu ter na portalu Moj elektro.

Tako bodo ti odjemalci imeli dovolj časa, da se seznanijo z možnostjo prilagajanja dogovorjene moči in s tem neposrednega vpliva na višino stroška za omrežnino.

Pomembne spremembe za gospodinjstva

Morebitno preseganje dogovorjene moči v posameznem časovnem bloku, ki se spremlja v 15-minutnem intervalu, lahko gospodinjski uporabnik predvidi, če preprosto sešteje moči naprav oziroma njihovih trošil, ki jih bo sočasno aktiviral. Takih naprav v gospodinjstvu ni veliko, sočasna uporaba v največjem možnem obsegu je navadno redkost, zato je nadzor izvedljiv brez večjih težav. To pomeni, da boste lahko z manjšim ali večjim časovnim zamikom vključitve določene naprave brez težav uporabljali omrežje znotraj dogovorjene moči. Več informacij o tem je na voljo tudi na spletnih straneh agencije.

Pomembne spremembe za podjetja oz. industrijo

Za optimizacijo stroškov bodo podjetja morala prilagoditi odjem in optimalno določati dogovorjeno moč. Ob tem pa imeti nadzor nad svojim odjemom.

Kakšne bodo nove cene?

Tarifne postavke omrežnine za prenos oziroma distribucijo so s strani Agencije za energijo RS določene za posamezni časovni blok. Časovnih blokov je pet, v vsaki sezoni štirje, vsak dan pa trije. V časovnem bloku 1 je cena najvišja, v časovnem bloku 5 je cena najnižja. Cenik si lahko ogledate na tej povezavi.  

Cenovni poudarki

Pri oblikovanju cene bo večji poudarek na komponenti moči, saj so stroški omrežja povezani predvsem z njegovo zmogljivostjo in konično obremenitvijo.

Kdaj je smiselno zmanjšanje dogovorjene obračunske moči?

Sprememba dogovorjene moči je smiselna, če pretekli podatki, na podlagi katerih je bila izračunana dogovorjena moč, ne odražajo režima odjema v prihodnosti.

Zmanjšanje dogovorjene obračunske moči je na primer smiselno tudi, če analiza 15-minutnih končnih moči pokaže, da je ta določena na podlagi tako imenovanih osamelcev. Takšen primer bi bilo gospodinjstvo, ki trikrat na leto v višji sezoni s sočasno uporabo več naprav (npr. pečice, opekača, kuhalnika vode, pralnega, sušilnega in pomivalnega stroja, sušilnika za lase in toplotne črpalke) ustvari najvišje tri 15-minutne konice moči v obdobju opazovanja za določitev dogovorjene obračunske moči. V vseh ostalih obdobjih pa ni tako obsežne sočasne uporabe, zaradi česar so naslednje največje konice tudi za nekaj kilovatov nižje. V tem primeru je ob upoštevanju, da se raba energije ne bo bistveno spremenila, smiselno  prilagoditi  s strani operaterja predlagano obračunsko moč.

Uporabnik mora prepoznati vzroke za osamele konice in imeti zanje ustrezno rešitev, na primer sprejeti ukrepe, ki bodo sočasno uporabo bremen zmanjšali. Če kljub nameram odjemalca za zmanjšanje moči pride do preseganja dogovorjene moči, uporabnik za vsak 15-minutni presežek moči plača dodaten znesek, določen s tarifo za presežno moč. Če bo presežkov malo, bodo verjetno koristi zmanjšanja dogovorjene obračunske moči večje od stroškov plačila presežne moči. Drugi primer smiselnega zmanjšanja dogovorjene moči bi bil, ko se delovanje nekega porabnika, ki pomembno vpliva na konično obremenitev, sistematično prestavi v obdobje nižje obremenitve omrežja (na primer z uporabo časovne stikalne ure za vtičnico).

Obveščanje o presežni moči bo zagotovljeno prek spletnega portala mojelektro.si.

Pri prilagoditvi obračunske moči gre večinoma za odločitev za prehod v aktivni odjem. To pomeni, da je treba svojo rabo energije aktivno spremljati in jo nadzirati. Rabe energije ne prepuščamo več naključju, temveč jo aktivno obvladujemo, po možnosti z uporabo ustreznih tehnologij.

Dogovorjeno obračunsko moč lahko uporabnik prekorači kadarkoli, saj ga pri tem omejuje le naprava za omejevanje toka glede na določeno priključno moč v soglasju za priključitev, vendar se mu bo vsaka prekoračitev ustrezno obračunala pri naslednjem mesečnem računu za omrežnino. Dogovorjena obračunska moč se bo morebitnim prekoračitvam prilagodila za vsako naslednje koledarsko leto, če uporabnik predlagane obračunske moči ni spreminjal.

Prekoračitve dogovorjene obračunske moči ne povzročijo pomembnejših dodatnih stroškov, če se zgodijo v času nižje obremenitve sistema, ko nastopajo časovni bloki z nizkimi tarifnimi postavkami.  Številne prekoračitve v dražjih časovnih blokih pa lahko pomembneje povišajo stroške omrežnine, tudi nad raven stroškov omrežnine, ki bi jih končni uporabnik imel, če ne bi prilagodil obračunske moči. Zato je priporočljivo, da se k zmanjšanju obračunske moči pristopi z ukrepi, ki so avtomatizirani in nadzirani oziroma ob ustreznem svetovanju.

Račun za omrežnino bo, tako kot je to v večini primerov tudi zdaj, sestavni del računa za električno energijo, ki ga odjemalci prejemajo vsak mesec. Obračunski del, ki se bo nanašal na omrežnino, bo nekoliko razširjen, saj bo prikazoval omrežnino za energijo in omrežnino za dogovorjeno moč za več časovnih blokov. Če bo odjemalčeva dosežena moč večja od dogovorjene obračunske moči, pa bo prikazana tudi omrežnina za presežno moč (oziroma bo podana informacija o morebitnih stroških za merilno mesto s priključno močjo manjšo ali enako 43 kW, ki dogovorjene obračunske moči niso spremenili).

*Zakonska podlaga za nov tarifni sistem

25. 11. 2022 je Agencija za energijo sprejela Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Ur.l.RS št. 146/22 z upoštevanjem sprememb in dopolnitev), s pričetkom veljavnosti 1. 3. 2024. 9. 11. 2023 je svet agencije sprejel odločitev, da se začetek uporabe nove metodologije obračunavanja omrežnine za elektroopetaterje prestavi na 1. 7. 2024. Svet Agencije za energijo pa je na svoji 114. redni seji sprejel sklep, da se začetek uporabe prenove obračuna omrežnine prestavi na 1. oktober 2024. 

SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij