• Baza znanja
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Pogosta vprašanja uporabnikov

Sprememba oz. novo Soglasje za priključitev

Prestavitev merilne naprave

Če želi uporabnik prestaviti merilno napravo na primer iz stanovanja na hodnik ali iz objekta na fasado objekta, mora to namero sporočiti pristojnemu elektrodistribucijskemu pod...

Sprememba oz. novo Soglasje za priključitev

Sprememba iz enofaznega v trifazni priključek

Za spremembo iz enofaznega v trifazni priključek je treba pri pristojnem elektrodistribucijskem podjetju podati vlogo za izdajo soglasja za priključitev (ali obraz...

Sum nepravilnega merjenja porabe na merilnem mestu

Kaj vse obsega račun?

Račun za dobavljeno električno energijo je sestavljen iz treh vsebinskih sklopov: električne energije, omrežnine ter prispevkov, trošarine in DDV.

Sprememba oz. novo Soglasje za priključitev

Kakšen je strošek prevzema novega oz. sprememba na obstoječem merilnem mestu?

Stroški posega pristojne osebe sistemskega operaterja ob priključitvi novega merilnega mesta oz. spremembah, ki zahtevajo izdajo novega Soglasja za priključitev na merilnem mest...

Sprememba oz. novo Soglasje za priključitev

Kakšen je strošek omrežnine za posamezno priključno moč?

Zneski omrežnine (enkratni prispevek) za priključno moč za posamezno skupino končnih odjemalcev so vam na voljo na spletni strani Agencije RS za energijo.

Sprememba oz. novo Soglasje za priključitev

Kakšni so stroški po Pogodbi o priključitvi za merilno mesto pri vrednosti glavne varovalke 3 x 20 A za gospodinjski odjem?

Strošek priključitve na elektrodistribucijsko omrežje predstavlja strošek, ki je odvisen od višine priključne moči (omrežnina) ter stroška prevzema in priklopa merilnega mesta.

Sprememba oz. novo Soglasje za priključitev

Kakšna je višina prispevka v primeru povečave priključne moči iz 1 x 20 A na 1 x 35 A za gospodinjstva?

Stara moč (omrežnina): 219,05 € (se upošteva); Nova moč (omrežnina): 350,48 €; Razlika za doplačilo (omrežnina): 131,43 €; + Prevzem in priklop: 28,84 €; Skupaj za ...

Sprememba oz. novo Soglasje za priključitev

Kdaj je potrebno pridobiti Soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje?

Uporabnik omrežja mora zaprositi za novo Soglasje za priključitev, če se spremenijo osnovni parametri priključka, glede katerega je bilo izdano Soglasje za priključitev

Odčitavanje električnih števcev

Kako odčitam stanje števca?

V primeru statusnih sprememb na merilnem mestu (sprememba lastnika/plačnika) oz. za potrebe kontrolnega obračuna v primeru nedostopnosti merilnega mesta, je uporabnik dolžan spo...

Prilagoditev zaračunavanja dobave elektrike dejanskemu načinu rabe

Kako lahko uredim plačilo po dejanski porabi, brez akontacij in poračunov?

Za plačevanje dobave električne energije po dejanski porabi so vam na voljo naslednje rešitve

Prilagoditev zaračunavanja dobave elektrike dejanskemu načinu rabe

Na merilnem mestu imam nameščen sodoben digitalni števec. Zakaj ne prejemam računa po dejanski porabi?

Na področju upravljanja omrežja v Elektru Ljubljana, d. d., pospešeno izvajamo prehod na sistem daljinskega odbiranja števčnih podatkov za potrebe obračuna tudi za gospodinjs...

Enostavno do prihranka

Enotarifno ali dvotarifno merjenje?

Dvotarifno merjenje obsega različne cene električne energije in omrežnine za uporabnika v različnih časovnih intervalih (višja tarifa med 6. in 22. uro med delavniki, v preos...

Prilagoditev zaračunavanja dobave elektrike dejanskemu načinu rabe

Zmanjšanje obračunske moči z zmanjšanjem glavnih varovalk 1 x 35 A na 1 x 20 A, gospodinjski odjem?

Storitev zmanjšanja nazivne vrednosti glavne varovalke na merilnem mestu predstavlja za uporabnika strošek v višini 28,84 EUR (DDV vključen).

Odklop in ponovni priklop

Kakšen je strošek odklopa/priklopa na vašo zahtevo?

V primeru da lastnik merilnega mesta zahteva odklop od distribucijskega omrežja, je strošek 28,84 EUR (cena z vključenim DDV). Enak strošek predstavlja za lastnika izvedba pono...

Odklop in ponovni priklop

Najpogostejši razlogi za odklop uporabnika od omrežja

Najpogostejši razlogi za odklop uporabnika po določbah 151. člena EZ-1 (odklop po predhodnem obvestilu) so: Odpoved pogodbe o dobavi, merilno mesto nima dobavitelja; Potek pogod...

Odklop in ponovni priklop

Kdo je pristojen za odklop merilnega mesta?

Ob neizpolnjevanju tehničnih pogojev iz Soglasja za priključitev, določil zakonodaje in veljavne Pogodbe o dobavi na merilnem mestu, lahko sistemski operater distribucijskega om...

Odklop in ponovni priklop

Kakšen je postopek ponovnega priklopa merilnega mesta, odklopljenega zaradi neplačila?

Uporabnik (lastnik/plačnik merilnega mesta) oz. od njega pooblaščena oseba mora za ponovni priklop merilnega mesta, odklopljenega zaradi neplačila, izvajalcu nalog SODO (Elektr...

Sprememba oz. novo Soglasje za priključitev

Kakšen je strošek prevzema in priklopa?

Stroški posega pristojne osebe sistemskega operaterja ob priključitvi novega merilnega mesta oz. spremembah, ki zahtevajo izdajo novega Soglasja za priključitev na merilnem mest...

Sprememba oz. novo Soglasje za priključitev

Kakšen je strošek priključitve novega merilnega mesta za gospodinjski odjem?

Strošek priključitve na elektrodistribucijsko omrežje predstavlja strošek, ki je odvisen od višine priključne moči (omrežnina) ter stroška prevzema in priklopa merilnega mesta.

Enostavno do prihranka

Kako lahko plačujem po dejanski porabi?

Za plačevanje dobave električne energije po dejanski porabi so vam na voljo naslednje rešitve: Mesečno sporočanje stanja števca vašemu dobavitelju. ...

Enostavno do prihranka

Zakaj ne prejemam računa po dejanski porabi, čeprav imam digitalni števec?

Pogoj, da se posamezno merilno mesto vključi v sistem daljinskega odčitavanja je poleg ustreznega števca tudi vgrajena komunikacijska oprema na transformatorski postaji. V prime...

Enostavno do prihranka

Kakšen je strošek zmanjšanja obračunske moči?

Gospodinjski odjemalci si lahko zmanjšajo obračunsko moč z zmanjšanjem glavne varovalke. Cena zmanjšanja glavne varovalke je 28, 84 EUR z DDV. Nazivna vrednost varovalk 1 x 35...

Sum nepravilnega merjenja porabe na merilnem mestu

Kaj lahko storimo, če meritve ne delujejo pravilno?

Uporabnik ima vedno možnost, da naroči kontrolo točnosti merilne naprave z referenčnim instrumentom. Storitev je plačljiva le, če se ugotovi, da je točnost števca v zakonsk...

Zamenjava dobavitelja električne energije

Kakšen je postopek zamenjave dobavitelja električne energije?

Uporabniki omrežja lahko prosto izbirate dobavitelja na trgu z električno energijo (nabor dobaviteljev). Z izbranim dobaviteljem podpišete pogodbo o oskrbi/nakupu/prodaji elektr...

Prekinitev dobave električne energije

Komu lahko sporočim napako na omrežju ali na merilnem mestu?

Prekinitev dobave električne energije in napake na omrežju (merilnem mestu), ki predstavljajo nevarnost za zdravje oz. premoženje ljudi, sporočite na tel. številko 01/230-40-0...

Prekinitev dobave električne energije

Kakšen je strošek zamenjave glavne varovalke (ob odpovedi)?

Odpoved glavne varovalke na merilnem mestu je lahko posledica prevelike trenutne porabe uporabnikov (moči) ali napake na interni instalaciji uporabnika.

Prekinitev dobave električne energije

Kje lahko dobim informacije o načrtovanih izklopih?

Obvestila o načrtovanih izklopih zaradi vzdrževalnih del so našim uporabnikom na voljo:

Odklop in ponovni priklop

Kaj lahko storim, če dobim obvestilo o odstopu pogodbe o dobavi?

Pogodba o dobavi je v pristojnosti vašega izbranega dobavitelja električne energije (nabor dobaviteljev v Sloveniji). Za vsa vprašanja v zvezi s tem se obrnite nanj in poskusite...

SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij