• Kontakt

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Postopek priključitve na omrežje novega ali rekonstruiranega objekta

 

Pridobitev projektnih pogojev:

Projektne pogoje mora pridobiti vsak posameznik pred pričetkom gradnje ali rekonstrukcije objekta. S pridobitvijo projektnih pogojev pridobite potrebne podatke za izdelavo projekta priključka (mesto priključitve, vrsta priključnega voda itd.) in pogoje za gradnjo v bližini obstoječih elektroenergetskih vodov ali naprav.

Projektne pogoje vam bomo izdali na podlagi izpolnjene Enotne vloge. Izpolnjeno vlogo nam lahko posredujete na naslov Elektro Ljubljana, d. d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana ali po e-pošti na naslov info@elektro-ljubljana.si. Izpolnjeni vlogi priložite naslednje priloge: 

 • pooblastilo lastnika (če vlagatelj ni lastnik objekta/zemljišča),
 • idejno zasnovo,
 • kopijo katastrskega načrta,
 • lokacijsko informacijo.

 

Izdelava projektne dokumentacije:

Na podlagi pridobljenih Projektnih pogojev investitor pri pooblaščeni projektantski organizaciji naroči projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in v nadaljevanju projekt za izvedbo (PZI).

Tudi v Elektru Ljubljana, d. d., nudimo izdelavo potrebne dokumentacije za gradnjo elektro priključka ali predelavo obstoječega merilnega mesta. Storitev lahko naročite po e-pošti na naslov info@elektro-ljubljana.si.

 

Pridobitev soglasja na projektne rešitve:

Soglasje k projektnim rešitvam je obvezna priloga k vlogi za gradbeno dovoljenje. Soglasje na projektne rešitve vam bomo izdali na podlagi izpolnjene Enotne vloge. Izpolnjeno vlogo nam lahko posredujete na naslov Elektro Ljubljana, d. d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana ali po e-pošti na naslov info@elektro-ljubljana.si. Izpolnjeni vlogi priložite

 • PGD vodilno mapo za objekt in
 • projekt elektro priključka.

Svetujemo vam, da v tej fazi z ustanovitvijo služnostnih pogodb v korist Elektro Ljubljana, d. d., pridobite tudi pravico graditi elektro priključek na zemljišču tretjih oseb.   

 

Pridobitev soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje:

Po pridobitvi dokončnega gradbenega dovoljenja mora investitor za nadaljevanje postopka priključevanja pridobiti soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje. Soglasje za priključitev je odločba, ki se izdaja po Zakonu o upravnem postopku ter podrobno opredeljuje prevzemno predajno mesto (tehnične pogoje/zahteve le-tega, način/vrsto odjema električne energije itd.). Investitor oz. uporabnik omrežja mora soglasje za priključitev pridobiti v primeru priključevanja novega ali rekonstruiranega objekta ter v primerih:

 • priključevanja več kot 3 leta odklopljenega objekta,
 • spremembe priključne moči,
 • spremembe skupine končnih odjemalcev,
 • spremembe tehničnih karakteristik na prevzemno predajnem mestu.

Soglasje za priključitev objektov vam lahko izdamo tudi za določen čas za namen gradnje ali organizacijo prireditve.

Soglasje za priključitev  vam bomo izdali na podlagi izpolnjene Enotne vloge. Izpolnjeno vlogo nam lahko posredujete po klasični pošti na naslov Elektro Ljubljana, d. d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana ali po e-pošti na naslov info@elektro-ljubljana.si. Izpolnjeni vlogi priložite naslednje priloge:

 • kopijo katastrskega načrta,
 • načrt komunalne ureditve z vrisanim objektom,
 • dokazilo o lastništvu (če ni vpisa v zemljiški knjigi),
 • pooblastilo lastnika (če vlagatelj ni lastnik).

Soglasje za priključitev postane dokončno v 15 dneh od dneva vročitve. Rok si lahko zmanjšate s podpisom Izjave odpovedi pravice do pritožbe, ki vam jo lahko pošljemo ob izdaji Soglasja za priključitev.

V kolikor boste s postopkom priključevanja nadaljevali takoj po pridobitvi Soglasja za priključitev, ob podaji Enotne vloge le označite, da želite poleg Soglasja za priključitev skleniti tudi Pogodbo o priključitvi.

 

Sklenitev pogodbe o priključitvi:

Investitor mora pred izvedbo priključka skleniti Pogodbo o priključitvi z Elektrom Ljubljana, s katero se urejajo vsa medsebojna razmerja v zvezi s premoženjskimi vprašanji v zvezi s priključkom, vzdrževanjem priključka in druga medsebojna razmerja, ki zadevajo priključek in priključitev. Sama izdelava priključka je predmet posebne pogodbe.

Kdaj se sklene pogodba o priključitvi?

 • Pri vseh novogradnjah,
 • tehničnih spremembah na merilnem mestu in
 • spremembi lastništva.

Vlogo za pripravo Pogodbe o priključitvi prejme investitor/uporabnik hkrati z izdanim Soglasjem za priključitev. Izpolnjeno vlogo nam lahko posredujete na naslov Elektro Ljubljana, d. d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana ali po e-pošti na naslov info@elektro-ljubljana.si.

Omrežnino za priključno moč določa zakonodajalec v pripadajočih podzakonskih aktih.

V Pogodbi o priključitvi sta določeni tudi omrežnina za izbrano priključno moč (cenik OPM) ter neposredni stroški priključitve (cenik storitev za uporabnike omrežja, B3). Pripadajoče stroške iz naslova Pogodbe o priključitvi morate poravnati pred dejanskim priklopom objekta.

Gradnja elektro priključka:

O nameravanem pričetku del na priključku mora investitor najmanj osem dni pred začetkom del obvestiti Elektro Ljubljana, d. d. Pogoj za pričetek del na priključku so poravnani stroški iz Pogodbe o priključitvi. Pooblaščena oseba Elektro Ljubljana, d. d., preveri ustreznost izvedbe, vgrajene opreme itd. pri gradnji, spremembi in pri rekonstrukciji priključka. Če priključek ne izpolnjuje tehničnih pogojev za priključitev ali če gre za odstopanje od pogojev, določenih v projektni dokumentaciji in v Soglasju za priključitev, se pred priključitvijo v pisni obliki obvesti uporabnika o izvedbi dodatnih ukrepov za odpravo pomanjkljivosti. V sklopu nadzora se investitor dogovori za izvajanje potrebnih stikalnih manipulacij, obveščanje prizadetih kupcev o morebitnih motnjah dobave električne energije, izvajanje priključitve ter druga dela v zvezi z izgradnjo priključka in priključitvijo. Pooblaščena oseba Elektra Ljubljana potrdi ustreznost izvedenih del s podpisom Izjave o ustreznosti priključka.

Izgradnjo  elektro priključka izvajamo tudi v družbi Elektro Ljubljana, d. d. Povpraševanje za celovito izvedbo nam lahko pošljete po e-pošti info@elektro-ljubljana.si.

 

Podaja zahteve za priključitev:

Po izvedbi priključka uporabnik poda pisno Vlogo za priključitev in uporabo sistema. Izpolnjeno vlogo nam pošljite na Elektro Ljubljana, d. d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana ali po e-pošti na naslov info@elektro-ljubljana.si.

Vlogi je potrebo priložiti naslednje priloge:

 • Pravnomočno gradbeno dovoljenje (na vpogled, če je bilo GD izdano pred 1. 1. 2013 – gradbenega dovoljenja ni potrebno prilagati, če ga je izvajalec nalog distribucijskega operaterja že prejel od pristojne upravne enote oz. ga zakonodaja za predmetni objekt priključevanja ne zahteva).
 • Pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice ali druga dokazila o pravici graditi za celotno traso priključka (v primeru novega ali rekonstruiranega priključka za obstoječe merilno mesto). V primeru izročitve priključka v last izvajalca nalog distribucijskega operaterja mora biti služnostna pravica zagotovljena v korist izvajalca nalog distribucijskega operaterja, ter geodetski posnetek priključka, v kolikor še ni bil predan pregledniku priključka.
 • Vzorec tipske služnostne pogodbe za infrastrukturne objekte
 • Vzorec tipske služnostne pogodbe za priključek
 • Vzorec tipske služnostne pogodbe za priključek z dvema ZK dovoliloma
 • Izjavo o ustreznosti priključka in opravljenem pregledu izgradnje priključka (če se gradi nov ali rekonstruira obstoječ priključek).
 • Izjavo izvajalca inštalacijskih del za začasno priključitev objekta za potrebe pregleda in preskušanje električne inštalacije.
 • Kopijo zapisnika in merilnega poročila o pregledu in preizkusu električne inštalacije  izvajalca inštalacijskih del, skladno s Pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Ur. l. RS 41/2009) in Tehnično smernico TSG_N_002:2009 z dne 5. 6. 2009 za novi in rekonstruirani objekt.
 • Pogodbo o vzdrževanju in posluževanju priključka, v kolikor priključek ne bo last izvajalca nalog distribucijskega operaterja.
 • Obratovalna navodila (za priključitev objektov za proizvodnjo električne energije nad 3 kVA, za priključitev elektroenergetskih objektov odjemalcev s priključno močjo nad 5 MW in za priključitev elektroenergetskih objektov odjemalcev, ki jih morajo upravljati delavci, za katere je obvezno usposabljanje in preizkus znanja v skladu s Pravilnikom o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje energetskih naprav (Ur. l. RS št. 41/2009), oziroma navodila za uporabo v slovenskem jeziku za elektrarne/proizvodne naprave, izdelane po SIST EN 50438.
 • Kopijo pogodbe o nakupu in prodaji električne energije.
 • Vlogo imetnika soglasja (lastnika) za evidentiranje plačnika se priloži v primeru, ko lastnik merilnega mesta poda soglasje odjemalcu (plačniku), da le-ta odjema in kupuje električno energijo preko merilnega mesta lastnika. 

 

Izvedba prevzema in priklopa merilnega mesta:

Priključitev elektroenergetskih objektov uporabnika ali proizvajalca na distribucijsko elektroenergetsko omrežje lahko izvede le pooblaščeni predstavnik Elektro Ljubljana, d. d. (prevzemnik),  na podlagi popolne Vloge za priključitev na distribucijsko omrežje in ob izpolnjenih finančnih pogojih iz Pogodbe o priključitvi. Prevzemnik uporabnika obvesti  o terminu prevzema. Poleg ostale dokumentacije prevzemnik na prevzemu  ponudi v podpis Pogodbo o uporabi omrežja.

V kolikor so izpolnjeni tehnično varnostni pogoji merilnega mesta in el. inštalacije, prevzemnik vstavi glavno varovalko in s tem je merilno mesto priklopljeno. Priklop merilnega mesta se praviloma izvede skupaj s prevzemom merilnega mesta.

 

 

Postopek priključitve proizvajalca električne energije

Postopek priključitve samooskrbe