• Kontakt
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

VSE OBJAVE

Najboljše leto za družbo Elektro Ljubljana

torek, 11. julij 2017
Najboljše leto za družbo Elektro Ljubljana

Današnje 23. redne seje skupščine delničarjev družbe Elektro Ljubljana d. d. se je udeležilo 93,61 odstotkov osnovnega kapitala. Delničarji so se seznanili z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2016 z mnenjem revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za leto 2016, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila poslovodstva o odnosih s povezanimi družbami ter prejemki uprave in članov nadzornega sveta. Skupščina se je seznanila tudi s Poročilom uprave o odkupu lastnih delnic. Delničarji so v nadaljevanju odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2016, izvolili so nove člane nadzornega sveta, prav tako so imenovali pooblaščenega revizorja. Upravi in nadzornemu svetu družbe so podelili razrešnico za opravljeno delo v preteklem letu.

Sprejet je bil predlog, da se bilančni dobiček, ki je na dan 31. 12. 2016 znašal 5.334.232,21 EUR uporabi tako, da se del v višini 5.087.943,90 EUR uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,13 EUR na delnico, preostanek bilančnega dobička v znesku 246.288,31 EUR pa predstavlja preneseni čisti dobiček. O njegovi uporabi bo skupščina odločala v prihodnjih letih. Dividende bodo izplačane 11.10.2017 tistim delničarjem, ki bodo na presečni dan  10.10.2017 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend.

Za naslednje štiriletno mandatno obdobje, z začetkom mandata 31.08.2017, so delničarji izvolili tri nove člane nadzornega sveta; mag. Andreja Šušteršiča, Davida Valentinčiča in mag. Davorina Dimiča ter potrdili predlog plačil članom nadzornega sveta.

Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017 je bila imenovana revizijska družba BDO REVIZIJA d.o.o.

SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij