• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

VSE OBJAVE

24. redna seja skupščine delničarjev družbe Elektro Ljubljana

4. julij 2018
24. redna seja skupščine delničarjev družbe Elektro Ljubljana

Ljubljana, 4. 7. 2018 – Današnje redne seje skupščine delničarjev družbe Elektro Ljubljana se je udeležilo 89,32 odstotkov osnovnega kapitala. Delničarji so se seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2017 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Elektro Ljubljana d.d. za leto 2017, s poročilom uprave o odkupu lastnih delnic, s prejemki uprave in članov nadzornega sveta ter z imenovanjem članov nadzornega sveta predstavnikov delavcev, odločali pa so tudi o uporabi bilančnega dobička ter imenovali pooblaščenega revizorja za leto 2018.
 
Delničarji so sprejeli sklep, da se bilančni dobiček družbe, ugotovljen na dan 31.12.2017 v višini 4.467.237,92 EUR skupaj s prenesenim čistim dobičkom iz leta 2016 v višini 246.346,03 EUR ter aktuarsko izgubo v breme prenesenega dobička v višini 17.913,63 EUR nameni za izplačilo dividend. Dividende se izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 30.8.2018 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo 31.8.2018.
 
Upravi in nadzornemu svetu družbe so podelili razrešnico za opravljeno delo v preteklem letu.
 
Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2018 je bila imenovana revizijska družba BDO REVIZIJA, d. o. o.