• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

VSE OBJAVE

27. redna seja skupščine delničarjev Elektra Ljubljana

2. julij 2021

Na današnji 27. redni seji skupščine Elektra Ljubljana so se delničarji seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2020 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za leto 2020 ter s prejemki uprave in članov nadzornega sveta. Delničarji so odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2020. Upravi in nadzornemu svetu so podelili razrešnico za opravljeno delo v preteklem letu. V nadaljevanju so sprejeli sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe ter spremembe in dopolnitve Statuta družbe, ki so vezane na dopolnitev dejavnosti družbe z raziskovalno in razvojno dejavnostjo na drugih področjih naravoslovja in tehnologije, na povečanje osnovnega kapitala ter na izvedbo skupščine z elektronskimi sredstvi. Delničarji so potrdili tudi novo sestavo nadzornega sveta družbe, ki štiriletni mandat nastopi s 1. 9. 2021.

Na 27. redni seji skupščine delničarjev Elektra Ljubljana je bilo prisotnih 90,05 odstotkov zastopanega kapitala družbe.  Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2020, v višini 3.823.058,25 EUR se nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,10 EUR na delnico. Za izplačilo se nameni tudi preneseni čisti dobiček leta 2019 v višini 90.000,35 EUR. Dividende se izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 30. 10. 2021 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo 2. 11. 2021.

Novi predstavniki kapitala v nadzornem svetu Elektra Ljubljana so Davorin Dimič, Urška Gašperlin, Božidar Godnjavec in Gorazd Justinek.

 

FOTO Miha Fras