• Kontakt
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

VSE OBJAVE

28. redna seja skupščine delničarjev Elektra Ljubljana

sreda, 25. maj 2022
28. redna seja skupščine delničarjev Elektra Ljubljana

Na današnji 28. redni seji skupščine Elektra Ljubljana so se delničarji seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2021 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za leto 2021, prejemki uprave in članov nadzornega sveta in politike prejemkov organov vodenja. Delničarji so odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2021. Upravi in nadzornemu svetu so podelili razrešnico za opravljeno delo v preteklem letu.

Na 28. redni seji skupščine delničarjev Elektra Ljubljana je bilo prisotnih 89,96 % odstotkov zastopanega kapitala družbe. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2021 znaša 4.695.670,32 EUR. Del bilančnega dobička, v znesku 2.347.835,16 EUR, se uporabi za izplačilo dividend, kar brez upoštevanja lastnih delnic znaša 0,06 EUR bruto na delnico. Preostanek bilančnega dobička, v znesku 2.347.835,16 EUR, ostane nerazporejen. Družba bo izplačala dividende dne 29. 7. 2022, in sicer delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 20. 7. 2022.

Za pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023, 2024 je skupščina imenovala družbo Ernst & Young d.o.o.

Delničarji so se seznanili, da sta od marca 2022 nova predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu Andrej Malenšek in Robert Lekše.

FOTO Miha Fras