• Kontakt
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

OBVESTILA

 

Cene električne energije za gospodinjstva ne pokrivajo stroškov nakupa električne energije

četrtek, 11. junij 2009

Uvedba progresivnega načina obračunavanja električne energije za gospodinjstva spodbuja učinkovito in varčno rabo električne energije. Za 47 odstotkov odjemalcev bo mesečni račun povprečno višji za manj kot 5 odstotkov, oziroma 1,20 € na mesec.

Elektro Ljubljana bo s 1. novembrom 2008 uveljavil progresivni način obračunavanja električne energije za gospodinjske odjemalce. S tem bo račun za električno energijo za gospodinjstva povprečno višji za približno 9 odstotkov. Povprečni končni račun za gospodinjskega odjemalca se bo tako mesečno povečal iz 36,42 evra na 39,70 evrov.

Elektro Ljubljana svojim kupcem ne more več zagotavljati vseh količin električne energije za gospodinjstva po dosedanjih pogojih. Glavni vzroki za spremembo načina obračunavanja so visoka rast cen električne energije na trgu na debelo, rast cen ostalih energentov, pomanjkanje poceni proizvodnih virov električne energije, vse večja uvozna odvisnost, povečana rast porabe električne energije, pomanjkanje prenosnih zmogljivosti za uvoz električne energije ter prepočasna izgradnja dodatnih proizvodnih virov.

Ker je električna energija osnovna življenjska dobrina, ki za nekatera področja uporabe nima nadomestila, se v Elektro Ljubljana zavedamo družbene in socialne odgovornosti pri povečanju cen električne energije. Zato bomo količine električne energije za pokrivanje osnovne porabe pri odjemalcih zagotavljali po najugodnejših možnih pogojih. Pogoje za dodatne količine porabe električne energije, kjer je mogoče zagotoviti nadomestni vir energije, pa prilagajamo razmeram na trgu električne energije in trgu ostalih energentov. Z novim načinom obračunavanja električne energije za gospodinjstva Elektro Ljubljana sledi načelom družbene in okoljske odgovornosti, ki vzpodbujajo učinkovito in varčno rabo električne energije. Pri manjši povprečni dnevni porabi bo končna cena za kWh električne energije nižja in obratno. Za gospodinjske odjemalce je Elektro Ljubljana že v preteklosti pripravil vrsto nasvetov, kako z ustreznim ravnanjem zmanjšajo svojo porabo in prihranijo pri stroških za električno energijo.

Končni račun za električno energijo, ki bi se ob nezmanjšani porabi odjemalca v povprečju povečal za 9 odstotkov, vsebuje stroške za uporabo elektroenergetskih omrežij, električno energijo in mesečno nadomestilo dobavitelja, morebiten dodatek za obnovljive vire, trošarino in DDV. Pri tem se električna energija z upoštevanjem uvedbe mesečnega nadomestila za povprečnega gospodinjskega odjemalca poveča za 19,2 odstotkov, ostali elementi končnega računa pa ostajajo nespremenjeni.

Zaradi uvedbe pet stopenjskega progresivnega načina obračuna električne energije se višina podražitev za posameznega odjemalca spreminja z višino njegove povprečne dnevne porabe. Najmanjše povečanje mesečnega računa tako znaša manj kot 1 evro mesečno. 47 odstotkom odjemalcem pa se bo povprečni račun povišal za manj kot 5 odstotkov oziroma povprečno za zgolj 1,20 evra na mesec.
Vse odjemalce o spremembi načina obračuna električne energije v teh dneh pisno obveščamo. Elektro Ljubljana d.d. želi vsem svojim odjemalcem tudi v prihodnje zagotavljati zanesljivo in varno oskrbo z električno energijo.
___________________________________________________________________________________________________
Dodatne informacije:

Violeta Irg,  odnosi z javnostmi
tel: 01 432 82 08                      
info@elektro-ljubljana.si

Dodatna pojasnila:
Nov način obračuna električne energije uvajamo na podlagi novih Splošnih pogojev Elektra Ljubljana d.d. za oskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo in novega cenika. Spremembo splošnih pogojev in cenika uveljavljamo na način in pod pogoji, ki so predvideni v sedaj veljavnih Splošnih pogojih.

Pri uvedbi progresivnega obračunavanja električne energije za gospodinjstva uvajamo naslednje pojme:

Mesečno nadomestilo

Mesečno nadomestilo pomeni fiksni mesečni znesek v višini 0,7 evra na aktivno merilno mesto. Mesečno nadomestilo pokriva stroške poslovanja dobavitelja električne energije, ki so povezani z nudenjem podpore oskrbe gospodinjskih odjemalcev (stroški izdelave in pošiljanja računa, klicni center, informacijske pisarne,...)

Povprečna dnevna poraba električne energije je določena na podlagi odjemalčeve porabe iz preteklega obračunskega obdobja in pripadajočega števila dni. Pri izračunu povprečne dnevne porabe se upošteva samo njen celoštevilski del. 

Razred porabe energije predstavlja interval, znotraj katerega se poraba električne energije zaračuna kot produkt cene za oskrbo z električno energijo in faktorja cene energije posameznega razreda porabe. Strošek električne energije je različen za posamezen razred in z višjim razredom porabe raste v skladu s faktorjem cene energije v tem razredu porabe. Uvajamo pet razredov porabe. Prvi razred pomeni porabo do 6 kWh dnevne porabe, drugi razred dnevno porabo nad 6 do vključno 12 kWh, tretji razred nad 12 do vključno 18 kWh, četrti razred nad 18 do vključno 24 kWh dnevne porabe in peti razred nad 24 kWh dnevne porabe. Iz analize števila gospodinjstev in povprečne dnevne porabe v posameznem razredu je razvidno, da je v razredu do 6 kWh 39,4 odstotka gospodinjstev z deležem porabe 12,3 odstotka, med 6 in 12 kWh  je 28,9 odstotka gospodinjstev z deležem porabe 25,8 odstotka, med 12 kWh in 18 kWh je 17 odstotka gospodinjstev z deležem porabe 24,2 odstotka, med 18 kWh in 24 kWh je 7,9 odstotka gospodinjstev z deležem porabe 15,5 odstotka, nad 24 kWh pa je 6,8 odstotka gospodinjstev z deležem porabe 22,2 odstotka.

Faktor cene energije predstavlja konstanto, za katero se poviša cena oskrbe z električno energijo v posameznem razredu dnevne porabe. V prvem razredu je faktor cene energije 1, v drugem je 1.1, v tretjem 1.3, v četrtem 1.5 in v petem 2.0.

Faktor učinkovite rabe energije (Faktor URE) se izračuna za posameznega odjemalca na osnovi njegove dnevne porabe in faktorjev cene energije v posameznem razredu porabe. Poraba posameznega odjemalca v posameznem razredu porabe se obračuna po ceni oskrbe z električno energijo povečani za faktor cene energije tega razreda. To pomeni, da je električna energija v drugem razredu porabe dražja za 10 odstotkov od električne energije porabljene v prvem razredu, v tretjem razredu je dražja za 30 odstotkov glede na prvi razred, v četrtem razredu za 50 odstotkov ter v petem razredu za 100 odstotkov glede na prvi razred. Faktor učinkovite rabe energije poenostavlja obračun saj izračunava uteženo povprečje faktorjev cene energije pri dani dnevni porabi odjemalca. Faktor URE se nato množi s celotno dnevno porabo, številom dni v mesecu in s ceno oskrbe z električno energijo, s čimer se dobi mesečni strošek za električno energijo. Tabela faktorjev URE za vsako povprečno dnevno porabo do vključno 70 kWh je objavljena na dobaviteljevi spletni strani www.elektro-ljubljana .si.

Faktor učinkovite rabe energije (URE) je parameter, ki ključno določa končno ceno električne energije pri posameznem odjemalcu. Razrede porabe smo določili na osnovi statističnih analiz porabe električne energije gospodinjskih odjemalcev ter njihovih življenjskih navad, hkrati pa smo meje postavili s ciljem zmanjševanja porabe električne energije. V Elektro Ljubljana menimo, da določena gospodinjstva neracionalno trošijo električno energijo in da je njena poraba za ogrevanje in nekatere druge namene z narodnogospodarskega vidika škodljiva. Zato je faktor cene energije v 1. in 2. razredu porabe nizek, saj smatramo, da gre pri teh porabah za zadovoljevanje osnovnih potreb gospodinjstev, električna energija pa v teh primerih nima primernega substituta. V višjih razredih porabe pa se energija troši neracionalno in v luksuzne namene ali pa se z njo ogreva prostore, za kar pa je na trgu substitut z bistveno višjo ceno pri enaki energijski vrednosti.

Dvotarifno merjenje ostaja ukrep oz. spodbuda za učinkovito rabo električne energije. Na ta način lahko odjemalci močno vplivajo na svojo ceno za kWh, saj je razmerje med cenama VT proti MT 2:1. Se pa za uvrstitev v razred porabe upošteva skupna poraba v VT in MT, izračunani faktor učinkovite rabe energije pa se množi z obema cenama. 

Projekcija predvidene obračunane električne energije v posameznem razredu

Tabela 1 kaže delež predvidene obračunane električne energije v posameznem razredu porabe.


 

1. RAZRED     2. RAZRED     3. RAZRED   4. RAZRED    5. RAZRED
        50%            28%                12%              5%                5%

Tabela 1: Delež predvidene obračunane električne energije v posameznem razredu porabe
Iz tabele 1 je razvidno, da bo 50 odstotkov električne energije obračunano v 1. razredu porabe in le 10 odstotkov električne energije v zadnjih dveh razredih porabe. Pri določanju faktorjev cene energije smo upoštevali postopno približevanje tržnim cenam v višjih razredih porabe. Tržni ceni za male poslovne odjemalce v letu 2008 se približamo le pri gospodinjstvih za porabo v 5. razredu.

Električna energija se z uvedbo novega načina obračuna v povprečju podraži za 19,2 odstotka, medtem ko se končni račun v povprečju podraži za 9 odstotkov. Ta podražitev je za posameznega odjemalca različna in je odvisna od njegove učinkovitosti pri porabi električne energije oz. od faktorja učinkovite rabe energije. Breme podražitev bodo nosila velika, neučinkovita oziroma nadstandardno opremljena gospodinjstva ter gospodinjstva, kjer se opravlja tudi pridobitna dejavnost.

Ob podražitvi s 1.11.2008 in uvedbi progresivnega obračunavanja električne energije za gospodinjske odjemalce se bo 20 odstotkom gospodinjskih odjemalcev končni račun podražil do 4 odstotke (povprečno 1 evro na odjemalca mesečno), 27 odstotkom odjemalcev do 5 odstotkov (povprečno 1,34 evra mesečno) oz. skupaj 47 odstotkom odjemalcev do 5 odstotkov (povprečno 1,2 evra mesečno). Nadalje se 32 odstotkom gospodinjskih odjemalcev podraži končni račun do 10 odstotkov (povprečno 2,62 evra mesečno), 11 odstotkom odjemalcev do 15 odstotkov (povprečno 5 evrov mesečno), 4 odstotkom  odjemalcev do 20 odstotkov (povprečno 8,83 evra mesečno), 2 odstotkom odjemalcev do 25 odstotkov (povprečno 16,75 evrov mesečno), 2 odstotkom odjemalcev do 30 odstotkov (povprečno 22 evrov mesečno) in 2 odstotkom odjemalcev nad 30 odstotkov (povprečno 36,1 evrov mesečno). 

Razlika med novim in starim računom za oskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo


 

Na novem računu ločujemo elemente obračuna: ceno za oskrbo z električno energijo, ceno za uporabo elektroenergetskih omrežij ter trošarino. V primerjavi s starim računom se dodatno pojavljajo tri postavke in sicer mesečno nadomestilo, izračun faktorja učinkovite rabe energije (URE) na osnovi porabe električne energije po posameznih razredih porabe in faktorjev cene energije ter obračun URE.  

S­­­­­­­­­­toritve in nasveti za učinkovito rabo električne energije 

Za gospodinjske odjemalce smo v Elektro Ljubljana razvili storitve z namenom učinkovite in bolj varčne rabe električne energije ter pripravili številne koristne nasvete za zmanjšanje nepotrebne rabe energije. 

Storitev Poišči potratneža

Izmerite porabo svojih gospodinjskih aparatov!

S pomočjo te storitve se ugotavlja delež, ki ga posamezen porabnik električne energije prispeva k skupni porabi ter posledično stroškom za električno energijo. V Elektro Ljubljana si lahko izposodite enostaven merilni set, s katerim boste izmerili porabo električne energije posameznih aparatov, ki so na električno napeljavo priključeni preko vtičnice. S pomočjo te storitve boste ocenili delež, ki ga posamezen porabnik prispeva k skupni porabi ter posledično stroškom za električno energijo.  

Storitev Spremljaj porabo

Storitev je namenjena vsem odjemalcem, ki želijo aktivno spremljati lastno četrturno porabo preko spleta; z uporabo storitve ima uporabnik stalen 24-urni dostop.

Prednosti:

- mesečni račun je izdelan po dejanski porabi v preteklem mesecu;
- z rednim spremljanjem in spoznavanjem porabe lastnega odjema lahko vplivate na svojo porabo električne energije;
- največji prihranki so "skriti" prav v naših navadah in razvadah-po nepotrebnem prižgane luči ali neprekinjeno priključeni različni aparati, tudi ko jih ne uporabljamo;
- s pomočjo ponujene storitve lahko na enostaven način zaznamo nepotrebno porabo in takoj ukrepamo;
- naročniku storitve na merilnem mestu zamenjamo obstoječi števec s sodobnim elektronskim, ki beleži četrturno dinamiko odjema električne energije.

Dostop do merilnih podatkov je mogoč preko spleta. Pogoj je, da imate v gospodinjstvu osebni računalnik, ki je povezan v spletno omrežje oziroma internet.

Vstop v aplikacijo: http://mer.elektro-ljubljana.si/gospodinjstva

Koristni nasveti

Za gospodinjske odjemalce smo pripravili pet tematskih brošur, v katerih lahko najdete nasvete za učinkovito rabo energije.

Namen izdaje brošur je v osveščanju odjemalcev o učinkoviti rabi energije, ki se prične že z nakupom aparata, nadaljuje pa z njegovo uporabo. 

V prvi brošuri »Nakup varčnih aparatov« lahko preberemo vse o energijski nalepki. Predstavili smo tudi primere podatkov, ki jih mora vsebovati energijska nalepka za pralne stroje, sušilce in pomivalne stroje. Navedeni aparati spadajo med večje porabnike v gospodinjstvu, zato naj bodo kupci še posebej pozorni ali nalepka vsebuje vse zahtevane podatke. V tej brošuri pišemo tudi o EKO roži, ki je evropski ekološki znak. Menimo, da bodo kupci aparatov s pomočjo te brošure spoznali pomen energijske nalepke in bodo pri nakupu novega aparata bolj pozorni na vsebino energijske nalepke, oziroma od trgovcev zahtevali podatke o energijski nalepki.

Druga brošura je »Nasveti za učinkovito rabo energije«. V njej svetujemo odjemalcem, kako učinkoviteje rabiti energijo pri vsakdanjih opravilih v gospodinjstvu. Nasveti so napisani sistematično po sklopih: kuhanje in pečenje, pomivanje posode v pomivalnih strojih, pranje in sušenje perila ter kako čim učinkoviteje ravnati s hladilniki ter zamrzovalnimi skrinjami. Predstavljenih je nekaj tabel, ki neposredno prikazujejo načine uporabe aparatov in možne prihranke, če se ali pa ne upoštevajo naši nasveti.

Tretja knjižica je namenjena razsvetljavi. Njeno vsebino smo pripravili v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko, laboratorijem za razsvetljavo in fotometrijo. V njej seznanjamo odjemalce o razliki med žarnicami in sijalkami ter katere sijalke so »varčne žarnice«. Prav tako je opisano kje in kako namestiti določeno vrsto razsvetljave ter koliko električne energije lahko prihranimo z nameščanjem varčnih sijalk. 

»Stanje pripravljenosti: poraba elektrike za – nič!« je še en tematski sklop brošur, kjer pišemo o » stand by« načinu delovanja naprav v domači pisarni, telekomunikacijskih naprav, naprav s področja zabavne elektronike, komunikacij in drugih. Naš namen je, da odjemalce seznanimo z nezanemarljivo rabo električne energije zaradi vedno večjega števila naprav, ki jih puščamo v stanju pripravljenosti. Pišemo tudi o dodatnih spodbudah za presojo ustreznosti elektronske oziroma pisarniške opreme glede na njeno porabo električne energije. Program, ki sta ga sprejeli ZDA in Evropska Unija ima namen spodbujati uporabo energetsko učinkovite pisarniške opreme. Vsi »učinkoviti« računalniki, monitorji, tiskalniki, optični čitalniki in fotokopirni stroji bodo tako še naprej opremljeni s posebno oznako »Energy Star«, ki jamči, da naprava izpolnjuje standarde energetske učinkovitosti.

Zadnja brošura je na temo sobnih »split« klimatskih naprav ter podaja nekaj osnovnih napotkov v zvezi z nakupom in njihovo namestitvijo. Predstavljena je tudi razlika med klimatsko napravo brez in z inverterjem, kar ima neposreden vpliv na porabo električne energije. Inverterske klimatske naprave namreč zvezno prilagajajo potrebno moč delovanja in so zato energetsko varčnejše od tistih brez inverterja, ki lahko obratujejo le na polno moč ter imajo tako  možnost le diskretnega načina regulacije.

Brezplačne brošure si lahko ogledate na naših spletnih straneh www.elektro-ljubljana.si, tiskane pa so odjemalcem na voljo v naših informacijskih pisarnah. 
 

SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij