• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

OBVESTILA

 

Dopolnitev utemeljitve k 4. točki dnevnega reda 14. redne skupščine Elektra Ljubljana d.d.

21. avgust 2009

Na podlagi 2. odstavka 297.a člena ZGD-1C, se 4. točka dnevnega reda 14. redne skupščine družbe Elektro Ljubljana d.d., ki bo dne 25.08.2009 ob 12.00 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Slovenska 58 dopolni z utemeljitvijo predloga za volitev članov nadzornega sveta.

  1. Gospod Marjan Rekar, po izobrazbi doktor s področja integralnega upravljanja kakovosti Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru, prokurist družbe Liz inženiring d.d., Ljubljana. Tudi v preteklosti je opravljal različne vodstvene funkcije (generalni direktor družbe Sitep d.d., Ljubljana, pomočnik direktorja družbe Adria Airways d.d., Ljubljana, generalni direktor družbe Holding Ljubljana d.o.o., Ljubljana) kot predsednik uprave Slovenske razvojne družbe d.d. je vodil prestrukturiranje družb in kot generalni direktor Slovenskih Železnic d.d. izdelal nacionalni program železniške infrastrukture.
  2. Gospod Andrej Šušteršič,  magister pravnih znanosti Pravne fakultete-Univerze v Ljubljani, generalni sekretar Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Med drugim je bil tudi član uprave družbe Elektro Gorenjska d.d., sekretar in vodja sektorja za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala ter sektorja za nekovine Ministrstva za gospodarstvo, član delovne skupine  priključevanja EU s področja prostega pretoka ljudi in storitev ter član in vodja različnih projektov pri pripravi zakonskih in podzakonskih aktov s področja energetike, gradbeništva, gradbenih materialov in rudarstva.
  3. Gospa Jasna Kalšek, po izobrazbi univerzitetna diplomirana ekonomistka, vodja sektorja za upravljanje državnega premoženja v Direktoratu za energijo Ministrstva za gospodarstvo. Kot vodja projektov je pripravila in izvedla številne programe prestrukturiranja družb in postopkov privatizacije ter bila članica ali predsednica nadzornih svetov družb kot so Cimos, Fotona, Litostroj EI, Plutal, Iskra Releji, Iskra Stikalni elementi, Holding Slovenske elektrarne, Dravske elektrarne, Geoplin, Rudnik Žirovski vrh, Talum.
  4. Gospod Aleš Šaver, po izobrazbi univerzitetni inženir rudarstva, zaposlen kot svetovalec direktorice v družbi Eco Consulting d.o.o., Ljubljana. Je ustanovni član Energetske zbornice Slovenije in dober poznavalec zakonodaje na področju energetike ter dober poznavalec tehnike in tehnologije s področja proizvodnje električne in toplotne energije, s področja prenosa in distribucij zemeljskega plina in poznavanja zakonitosti pri kapacitetah čezmejnega trgovanja z električno energijo in plinom. Sodeloval je pri pripravi Nacionalnega energetskega programa ter pri projektih, ki so se ukvarjali z različnimi viri energije. Je član Slovenskega naftnega nacionalnega kongresa WEC – SNNK, član Slovenskega društva za daljinsko energetiko (SDDE), član SloBiom – Združenja za biomaso in slovenskega E-foruma ter stalni evaluator programa Evropske Unije Inteligentna Energija za Evropo (EIE).  
                                                                                                          Elektro Ljubljana d.d.