• Kontakt
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

OBVESTILA

 

14. redna skupščina Elektra Ljubljana, d.d.

torek, 25. avgust 2009
Na današnji 14. redni seji skupščine Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., na kateri je bilo prisotnih 93,00 % delnic z glasovalno pravico, so se delničarji seznanili z revidiranim letnim poročilom za leto 2008 z mnenjem revizorja.
 
 

Na današnji 14. redni seji skupščine Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., na kateri je bilo prisotnih 93,00 % delnic z glasovalno pravico, so se delničarji seznanili z revidiranim letnim poročilom za leto 2008 z mnenjem revizorja.

 

Seznanili so se tudi s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah.  Predsednik uprave mag. Mirko Marinčič je poudaril, da so poslovni rezultati družbe glede na možnosti dela dobri saj pogoje v katerih poslujejo elektrodistribucijska podjetja, določa država. Manevrskega prostora za učinkovitejše poslovanje družbe ob upoštevanju obstoječe regulative je relativno malo.
 
Planirana investicijska vlaganja so bila v letu 2008 v celoti realizirana. V letu  2008 pa se je glede na prodajo v letu 2007, prodalo za 1,8 % več GWh električne energije. Elektro Ljubljana, d.d. je povečala tudi aktivnosti na področju obnovljivih virov električne energije.
 
Povečano število zahtev po priklopih novih uporabnikov na elektrodistribucijsko omrežje je jasno opozorilo, da so potrebna dodatna vlaganja v prenovo elektrodistribucijskega omrežja, in da bodo priklopi novih uporabnikov v razpršenih naseljih kakor tudi v obrtno poslovnih conah pravočasno možni.
 
Skupščina je obravnavala predlog za podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008.
Delničarji razrešnice upravi in nadzornemu svetu niso izglasovali, saj je bila Republika Slovenija kot delničar proti podelitvi razrešnice, predvsem zaradi sodbe Vrhovnega sodišča v zvezi z dvigom cen za gospodinjske odjemalce.
Uprava družbe se z stališčem delničarja, ki je glasoval proti razrešnici ni strinjala, saj ugotavlja, da sodni postopki, ki se vodijo zoper družbo še niso zaključeni. Isto mnenje je podal tudi predsednik nadzornega sveta.
 
Delničarji so se odločili, da se bilančni dobiček za leto 2008 razporedi v druge rezerve iz dobička.
 
Skupščina je obravnavala tudi spremembe in dopolnitve statuta družbe. Predlog sprememb se je nanašal na možnost sodelovanja delavcev pri dobičku družbe. Predlog sprememb ni bi izglasovan.
 
Skupščina je na seji ugotovila, da se dosedanjim članom nadzornega sveta izteče mandat in je imenovala naslednje nove člane nadzornega sveta predstavnike kapitala:
dr. Marjan Rekar
mag. Andrej Šušteršič
Jasna Kalšek
Aleš Šaver
 
Predstavniki manjšinskih delničarjev so izrazili nesoglasje, ker nimajo svojega predstavnika v nadzornem svetu.
 
V skladu z sklepom in priporočili Vlade Republike Slovenije je skupščina potrdila sklep o sejninah za člane nadzornega sveta, imenovala je pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2009.
Sklep zadnje točke dnevnega reda skupščine, ki se je nanašala na ločitev omrežnine in tržne dejavnosti družbe je bil na podlagi nasprotnega predloga delničarja Republike Slovenije spremenjen in sprejet v naslednjem besedilu:
»Skupščina zadolži upravo in nadzorni svet družbe, da takoj pričneta s pripravo in izvedbo vseh potrebnih postopkov s ciljem prestrukturiranja družbe, z namenom ločitve omrežne in tržne dejavnosti v skladu z zahtevami zakonodaje in revizijskega poročila Računskega sodišča RS št. 1206-5/2008-29 z dne 24.3.2009. Izvajalce naj izbereta na osnovi zbiranja ponudb.«
 
Predstavniki manjšinskih delničarjev se s predlogom niso strinjali in so napovedali izpodbojno tožbo.
SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij