• Kontakt
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

OBVESTILA

 

Vabilo na 13. redno skupščino Elektro Ljubljana, d.d.

sreda, 29. april 2009
Na podlagi 43. člena statuta družbe ELEKTRO LJUBLJANA , d.d. uprava sklicuje 13. redno sejo skupščine ELEKTRO LJUBLJANA, d.d., ki bo v sredo, 27. avgusta 2008 ob 12. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Slovenska 58, (sejna soba – I. nadstropje)z naslednjim denevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa uprave je:

Izvoli se:
· za predsedujočo skupščini: Branka Neffat
· preštevalca glasov: Egon Hoda, Mateja Pečnik

Seji bo prisostvovala vabljen notarka Nada Kumar.

Utemeljitev:
Za strokovno vodenje in nemoteno delovanje skupščine uprava predlaga skupščini, da se izvoli predsedujoča skupščini in preštevalca glasov. V skladu s predpisi bo na seji prisostvovala ( za vodenje zapisnika), notarka.

2. a) Seznanitev z letnim poročilom za leto 2007 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe

Predlog sklepa:

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2007 ter jima podeljuje razrešnico.

b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2007

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2007 znaša 529.237,73 EUR, del dobička v višini 391.602,86 EUR se razdeli delničarjem v obliki dividend, del dobička v višini 137.634,87 EUR pa se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Bruto dividenda na delnico znaša 0,01 EUR na delnico. Dividende bo družba izplačala najkasneje v 90 dneh od dneva sprejema sklepa na skupščini. Upravičenci za izplačilo dividend so vsi delničarji, ki so bili vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD na dan zasedanja skupščine.

c) Nagrada upravi in nadzornemu svetu družbe

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Upravi in nadzornemu svetu družbe se v breme poslovnih stroškov leta 2008 izplača nagrado za uspešno delo v bruto znesku 40.000,00 EUR, po razdelitvi, ki jo potrdi nadzorni svet.

Utemeljitev:
V skladu s statutom in ZGD-1 se skupščina seznani z letnim poročilom in sprejema sklep o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Skupščina odloča tudi o uporabi bilančnega dobička, zato sta uprava in nadzorni svet podala predlog o uporabi bilančnega dobička. Zaradi uspešnega poslovanja družbe se predlaga nagrada tudi upravi in nadzornemu svetu.

3. Spremembe in dopolnitve dejavnosti družbe ter spremembe in dopolnitve statuta družbe

Uprava in nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednja sklepa:

a) Potrdijo se spremembe in dopolnitve dejavnosti družbe po predlogu uprave in nadzornega sveta zaradi uskladitve z Standardno klasifikacijo dejavnosti – SKD 2008. (Ur.l. RS, št. 69/2007 in 17/2008).
Spremembe in dopolnitve dejavnosti veljajo z dnem potrditve na skupščini.

b) Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta.

V statut družbe se za 53. členom doda nov 53.a člen, ki se glasi:

»Dobiček družbe, kakor ga opredeljuje zakon, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku, se lahko v skladu z zakonom in pogodbo o udeležbi delavcev pri dobičku uporabi za udeležbo delavcev pri dobičku.«

3. odstavek 53. člena se spremeni, tako da se sedaj glasi:
»V kolikor se predlaga uporaba bilančnega dobička za druge namene, se le-ta lahko razdeli v kolikor je doseženo uspešno poslovanje družbe«.

Čistopis statuta na podlagi sprejetih sklepov skupščine potrdi notar.

Utemeljitev:
Predlagajo se spremembe in dopolnitve statuta družbe, ki se nanašajo na spremembe dejavnosti ter uveljavitve zakona v zvezi z udeležbo delavcev pri dobičku.

4. Pooblastilo poslovodstvu za sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Sklene se pogodba o udeležbi delavcev pri dobičku. Skupščina pooblašča upravo za sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku v skladu z zakonom in sklepom skupščine. Za sklenitev pogodbe je potrebno predhodno soglasje nadzornega sveta.

Utemeljitev:
V skladu z zakonom se upravo pooblasti za podpis pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku.

5. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2008

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2008 skupščina imenujem družbo KPMG
Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

Utemeljitev:
V skladu s predpisi nadzorni svet predlaga skupščini imenovanje pooblaščene revizijske družbe.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjem, vključno z besedilom letnega poročila za leto 2007 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila bo na voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe v Ljubljani, Slovenska 58, vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 298/2. členom ZGD-1 (Ur.l.RS št. 42/06, 60/06, 10/08) bo gradivo z utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe http://www.elektro-ljubljana.si

Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oz. njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred začetkom skupščine.

Vljudno vabljeni!

Predsednik uprave:
mag. Mirko Marinčič
SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij