• Kontakt
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

OBVESTILA

 

Vabilo na 11. redno skupščino Elektro Ljubljana

sreda, 29. april 2009
Na podlagi 45. člena statuta družbe ELEKTRO LJUBLJANA, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Uprava družbe sklicuje

11. redno sejo skupščine ELEKTRO LJUBLJANA, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., ki bo v petek, 8. junija 2007 ob 900 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Slovenska 58, (sejna soba – I. nadstropje), z naslednjim DNEVNIM REDOM:

Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine
Predlog sklepa zastopnika družbe je:

Izvoli se:
Za predsedujočo skupščini: Branko Neffat
Preštevalca glasov: Egon Hoda, Mateja Pečnik

Seji bo prisostvovala vabljena notar/ka Nada Kumar.
Utemeljitev:
Za strokovno vodenje in nemoteno delovanje skupščine uprava predlaga skupščini, da se izvoli predsedujoči skupščini in preštevalca glasov. V skladu s predpisi bo na seji prisostvoval ( za vodenje zapisnika), notar.

- Sprememba firme ter sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe
- Zastopnik družbe in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
- Firma družbe se spremeni tako, da glasi: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne 
  energije, d.d.
- Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v naslovu statuta družbe se črta besedica
  "javno";
- v prvem odstavku 1. člena se črta beseda "javno", tako da pravilno glasi: "Firma družbe je: ELEKTRO
  LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. (v nadaljnjem besedilu statuta: družba).";
- v 2. členu se črta drugi odstavek;
- v drugem in tretjem odstavku 23. člena se besede "Vlada Republike Slovenije" nadomestijo z besedami
  "nadzorni svet družbe";
- v prvem stavku 24. člena se beseda "Vlada Republike Slovenije" nadomesti z besedo "nadzorni svet
 družbe" ter v drugem stavku 24. člena se črta beseda "v imenu Vlade Republike Slovenije";
- prvi odstavek 26. člena se črta ter v drugem odstavku 26. člena se beseda "Vlada Republike Slovenije"
 nadomesti z besedo "nadzorni svet družbe";
- v 27. členu se beseda "Vlada Republike Slovenije" nadomesti z besedo "nadzorni svet družbe";
- v drugi alinei 29. člena se besedi "Vladi Republike Slovenije" in v četrti alinei 29. člena se doda za
 besedo skupščina beseda "in" in črta besedo "in Vlade Republike Slovenije".
- V prvem stavku drugega odstavka 30 člena se črta besedilo »ter dostop do omrežja«
- točka X. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE se črta;
- 52. člen se črta v celoti;
- 55. člen se črta "72. člen";
- 58. člen se črta v celoti;
- točka XIII. POSEBNE NALOGE PO ENERGETSKEM ZAKONU se črta;
- 59. člen se črta v celoti;
- v prvem odstavku 63. člena se datum veljavnosti statuta družbe nadomesti z novim datumom.
- Sprejme in potrdi se čistopis statuta družbe.

Utemeljitev
Predlagane spremembe firme ter sprememb in dopolnitev statuta so posledica uveljavitve Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05). Elektrodistribucijsko podjetje ne bo več javno podjetje, zato je potrebno spremeniti firmo družbe in statuta uskladiti z Zakonom o gospodarskihdružbah.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjem bo na voljo v tajništvu družbe na sedežu družbe, v Ljubljani, Slovenska 58, vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 298/2. členom ZGD-1 (Ur.l.RS št. 42/06) bo vabilo na skupščino objavljeno tudi na spletni strani družbe http://www.elektro-ljubljana.si/

Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.

Delničarje napro

SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij