• Kontakt
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

OBVESTILA

 

Skrb za okolje kot eden od pomembnih dejavnikov pri distribuciji el. energije

sreda, 29. april 2009
Razvite države na področju elektroenergetskega sistema, med katere lahko uvrščamo tudi Slovenijo, so se že sredi prejšnjega stoletja odločile za trajnostni razvoj svojih dejavnosti ob upoštevanju ravnovesja med ekonomskim, okoljskim in socialnim razvojem.

Prehod na tržni sistem tudi v elektrogospodarstvu nikakor ne sme zanemariti okoljski in socialni vidik poslovanja podjetij, nasprotno, v podjetja je potrebno uvesti izrazit poudarek prijaznega ravnanja z okoljem. Okoljskim in socialnim problemom tudi države članice EU namenjajo posebno pozornost, varovanje okolja pa uvrščajo med ključna področja prihodnjega gospodarskega razvoja.

Distribucijski elektroenergetski sistem ne spada med večje onesnaževalce okolja. Vsekakor pa mora marsikaj postoriti, da se bo s svojo distribucijsko infrastrukturo vključil v okolje na čimbolj neopazen način in dobro odigral svojo vlogo dobave električne energije odjemalcem, kot tihi in neopazni spremljevalec gospodarskega razvoja in življenja v moderni družbi.

Prednostne cilje na področju razvoja elektroenergetskega sistema je Slovenija opredelila v Nacionalnem energetskem programu, na področju varovanja okolja pa v Nacionalnem programu o varstvu okolja, kjer so bile predvsem izpostavljene emisije v zrak, hrup, izboljšanje stanja voda in uveljavljanje sodobnih oblik gospodarjenja z odpadki.

Osnovni proces razvoja storitev
Elektro Ljubljana si je zadal v strateškem načrtu za pomembne cilje tudi razvoj in trženje storitev pri gradnji lastne elektroenergetske infrastrukture, prodajo in gradnjo elektroenergetske infrastrukture odjemalcev za možnost prodaje in dobave električne energije odjemalcem.
Zelo podobna struktura storitev se odvija tudi na področju telekomunikacij, kjer družba gradi telekomunikacijsko omrežje za potrebe lastnim tehničnim in poslovnim sistemom, viške v telekomunikacijskem omrežju pa prodaja kot telekomunikacijske storitve na prostem trgu.

Združevanje znanja in energije
Postopen prehod elektroenergetskega sistema in v tej verigi tudi distribucijskega elektroenergetskega sistema (DEES) na tržne razmere ne pomeni, da lahko zanemarimo distribucijsko elektroenergetsko infrastrukturo in podredimo razvojne cilje zlasti trgovanju z električno energijo. Nasprotno to pomeni močno uveljavljanje sinergije dveh procesov, v prvem se nadaljuje razvoj, izgradnja, vzdrževanje in obratovanje DEES, v drugem nakup, prodaja in dobava el. energije odjemalcem. Drugi sistem se mora zavedati, da brez kakovostnega distribucijskega omrežja ni dobave električne energije odjemalcem, prvi pa, da brez prodaje el. energije odjemalcem ni virov za gradnjo, obratovanje in vzdrževanje DEES. Elektro Ljubljana je delniška družba, ki bo tudi v prihodnje združevala tehnološki razvoj infrastrukture in prodajo el. energije s primernim donosom na kapital.

Prvi steber okoljevarstvenih prizadevanj
-tradicionalna dobava električne energije odjemalcem
Za oskrbo z električno energijo preskrbovalnega območja Elektra Ljubljana v tej organizacijski obliki skrbimo že več kot 40 let, to je od leta 1963. Zato je skrb za kakovosten proces gradnje DEES in dobave el. energije odjemalcem nekaj vsakdanjega in ima osnovo v velikem izkustvenem značaju in prenosu znanja iz generacij v generacijo. V teh desetletjih si je podjetje prizadevalo za vrhunski tehnološki razvoj elektrodistribucijskih sistemov (omrežja in postrojev) za kakovostno dobavo el. energije odjemalcem. Sodobni tehnološki materiali in naprave so omogočili prijaznejši odnos tudi do okolja. Stalno spremljamo, sprejemamo in vgrajujemo nove tehnološke in okoljevarstvene rešitve in stalno obnavljamo znanja.

S skromnimi investicijskimi sredstvi skušamo držati elektroenergetsko omrežje in postroje na primernem kakovostnem nivoju, ki omogoča kakovostno dobavo električne energije odjemalcem. Res je, da nas prizadenejo vremenske neprilike: sneg, žled, neurja, itd., res pa je tudi da smo usposobljeni s svojimi delovnimi skupinami, razporejenimi po celotnem območju, dokaj hitro in zanesljivo vzpostaviti zadovoljivo obratovalno stanje.

Drugi steber okoljevarstvenih prizadevanj – vključevanje novih konceptov do ok

SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij