• Kontakt
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

OBVESTILA

 

Zelo uspešno obdobje prvih devetih mesecev

sreda, 29. april 2009
6.12. 2004 Elektro Ljubljana je v devetih mesecih leta 2004 posloval zelo uspešno, saj je realiziral pozitivni poslovni rezultat v višini 1,4 milijarde tolarjev. Boljši poslovni rezultati glede na enako lansko obdobje so posledica višje porabe in posledično višje omrežnine, boljšega rezultata pri prodaji električne energije tako tarifnim kot upravičenim odjemalcem oz. trgovcem, višjih prihodkov od prodaje ostalih storitev in izvajanja lastnih investicij, višjih povračil in sofinanciranja objektov ter nižjih finančnih odhodkov.

Boljši rezultat pri prodaji tarifnim odjemalcem je posledica dviga tarifnih postavk s 1. februarjem 2004 za 4 % in višje porabe tarifnih odjemalcev (za 2,3 %), pri prodaji upravičenim odjemalcem in trgovcem pa so rezultati boljši zaradi izboljšanja portfelja kupcev in posledično višjih doseženih povprečnih prodajnih cen. Kljub izboljšanju rezultatov, dejavnost dobave električne energije tarifnim odjemalcem še vedno posluje z izgubo, ki je v devetmesečnem obdobju znašala 1,2 milijarde tolarjev. Zaradi prenizke prodajne cene električne energije za tarifne odjemalce tudi prilivi niso omogočali pokrivanja odlivov za izvajanje obvezne gospodarske javne službe, zato ima dejavnost precejšnje likvidnostne težave, ki jih podjetje rešuje z zadolževanjem.

V obdobju januar – september 2004 so skupne potrebe po električni energiji na območju, ki ga z električno energijo oskrbuje Elektro Ljubljana, znašale 2.673,5 GWh. Poraba električne energije je bila na območju Elektra Ljubljana v primerjavi z enakim lanskim obdobjem višja za 3,7 %.

Elektro Ljubljana d.d. je v obravnavanem obdobju prodal 2.541,6 GWh električne energije, t.j. za 5,8 % manj kot v enakem lanskem obdobju, kar je v največji meri posledica zmanjšanja aktivnosti na področju trgovanja. Celotni nakup električne energije, za prodajo in pokrivanje izgub, je znašal 2.727 GWh električne energije in je bil od realiziranega v enakem lanskem obdobju manjši za 4,5 %.

Elektro Ljubljana tudi v letu 2004 zagotavlja zanesljivo, stroškovno učinkovito in kakovostno oskrbo odjemalcev z električno energijo z zanesljivim vodenjem in delovanjem omrežja, z izvajanjem meritev kakovosti električne energije, z načrtovano izgradnjo in stalnim vzdrževanjem naprav in omrežja.

Za leto 2004 načrtuje investicijsko izgradnjo v vrednosti 6.462,8 mio SIT. V devetih mesecih leta 2004 so investicijska vlaganja dosegla 4.755,7 mio SIT, kar predstavlja 73,6-odstotno realizacijo letnega plana, v primerjavi z enakim lanskim obdobjem pa so bila višja za 34,8 %. V devetmesečnem obdobju leta 2004 so se na VN omrežju izvajala dela pri izgradnji RTP Ribnica in rekonstrukciji RTP Grosuplje ter na izgradnji RP Fužine, pripravljala pa se je tudi rekonstrukcija RP Privoz in RP BTC. Začela se je izgradnja DCV, ki se odvija v skladu s terminskim planom. V gradnji je bilo 16 objektov za povezavo posameznih napajalnih območij ali RTP oz. rekonstrukcije le –teh, ter 212 distribucijskih objektov SN in NN napetostnega nivoja, katerih poglavitna vloga je izboljšanje napetostnih razmer pri odjemalcih električne energije in povečanje razpoložljive moči v določenih točkah distribucijskega omrežja na osnovi izdanih elektroenergetskih soglasij in pogodbenih obveznosti. Še vedno pa pri izvajanju investicij prihaja do zaostankov pri pridobivanju potrebne dokumentacije zaradi težav pri sklepanju služnostnih pogodb in pridobivanju soglasij za načrtovane objekte.

Pregledi in revizije omrežja in naprav so se izvajali v skladu z normativi. Izvajali so se tudi helikopterski pregledi, s katerimi se je izboljšala kakovost pregledov in tako pravočasna odprava napak ob planiranih izklopih. V začetku leta nam je dodatno delo in stroške povzročilo močno sneženje, poleti pa neurja.

Z implementacijo evropske direktive, ki ureja skupna pravila za delovanje notranjega trga z električno energijo, v slovenski pravni red, se je trg električne energije s 1. julijem 2004 odprl za vse odjemalce električne energije, razen za gospodinjske odjemalce. S 1. julijem ima Elektro Ljubljana tako blizu 18.000 upravičenih odjemalcev s skupno 29.100 merilnimi mesti, poleg preostalih 280.000 gospodinjskih odjemalcev, ki bodo dobili pravico izbire dobavitelja leta 2007. Za nove upravičene odjemalce je bila izdelana informativna brošura z osnovnimi informacijami o trgu električne energije, o njihovih možnostih izbire ter ponudbi dodatnih storitev, med drugim tudi »Modre energije«, ki je blagovna znamka HSE,

SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij