• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

OBVESTILA

 

Vabilo na 12. redno skupščino Elektro Ljubljana

29. april 2009
Na podlagi 45. člena statuta družbe ELEKTRO LJUBLJANA, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,Uprava družbe sklicuje

12. redno sejo skupščine ELEKTRO LJUBLJANA, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., ki bo v četrtek, 30. avgusta 2007 ob 11. uri na sedežu družbe
v Ljubljani, Slovenska 58, (sejna soba – I. nadstropje), z naslednjim DNEVNIM REDOM:

Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa uprave je:

Izvoli se:
za predsedujočo skupščini: Branka Neffat
preštevalca glasov: Egon Hoda, Mateja Pečnik

Seji bo prisostvovala vabljen notarka Nada Kumar.
Utemeljitev:
Za strokovno vodenje in nemoteno delovanje skupščine uprava predlaga skupščini, da se izvoli predsedujoča skupščini in preštevalca glasov. V skladu s predpisi bo na seji prisostvovala ( za vodenje zapisnika), notarka.


a) Seznanitev z letnim poročilom za leto 2006 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe


Predlog sklepa: V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2006 ter jima podeljuje razrešnico.


b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2006


Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2006 znaša 2.388.672,16 EUR in se v višini 716.601,65 EUR razporedi v druge rezerve iz dobička, v višini 1.566.411,44 EUR pa se razdeli delničarjem v obliki dividend in 105.659,07 EUR se razporedi na preneseni dobiček.


Bruto dividenda na delnico znaša 0,04 EUR na delnico. Dividende bo družba izplačala najkasneje v 90 dneh od dneva sprejema sklepa na skupščini. Upravičenci za izplačilo dividend so vsi delničarji, ki so bili vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD na dan zasedanja skupščine.
Utemeljitev:
V skladu s statutom in ZGD-1 se skupščina seznani z letnim poročilom in sprejema sklep o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Skupščina odloča tudi o uporabi bilančnega dobička, zato sta uprava in nadzorni svet podala predlog o uporabi bilančnega dobička.


Sejnina za člane nadzornega sveta


Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: Skladno s Sklepom o stališčih glede nagrajevanja članov Nadzornih svetov, ki ga je Vlada RS sprejela dne 15.2.2007, znaša sejnina za predsednika Nadzornega sveta bruto 858,00 €, za člane Nadzornega sveta pa znaša bruto 660,00 €, za redne in izredne seje; za korespondenčne seje pa znaša 80 % redne seje. Predsedniku in članom Nadzornega sveta se povrnejo tudi materialni stroški (dnevnice in prevozni stroški) po predpisih, ki urejajo dnevnice in prevozne stroške za gospodarske družbe.
Utemeljitev:
V skladu s sklepom vlade o nagrajevanju članov nadzornih svetov je podan predlog o določitvi sejnine za člane nadzornega sveta.


Spremembe in dopolnitve statuta družbe in potrditev čistopisa statuta družbe


Uprava in nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednja sklepa:


a) Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta po predlogu uprave in nadzornega sveta.
črta se 4. (četrti) člen,
v 12. (dvanajstem) členu se doda za kratico ZGD številka 1 (ZGD-1),
19. (devetnajsti) člen se črta,
V 21. (enaindvajsetem) členu se za besedami Zakon o gospodarskih družbah doda »ZGD-1«,
druga alinea 41. (enainštiridesetega) člena se nadomesti z besedilom: »preveri letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava in sestaviti pisno poročilo za skupščino družbe«,
črta se trinajsta alinea 41. (enainštiridesetega) člena,
v drugi alinei 50. (petdesetega) člena se črta besedilo v oklepaju,
v prvem odstavku 54. (štiriinpetdesetega) člena statuta se v zadnji vrstici črtajo besede » za potrditev letnega poročila«.,
črta se drugi odstavek 54. (štir