• Kontakt
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

OBVESTILA

 

Sklic 10. redne seje skupščine

sreda, 29. april 2009
V skladu z 298/2. členom ZGD-1 (Ur.l.RS št. 42/06) objavljamo vabilo z gradivom in utemeljitvijo predlogov za sprejemanje sklepov na 10. redni seji skupščine ELEKTRO LJUBLJANA d.d., Ljubljana, ki bo dne 31. 8. 2006 ob 10. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Slovenska cesta 58/I, z naslednjim DNEVNIM REDOM:

 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa uprave je:

Izvoli se:

· za predsedujočo skupščini: Branka Neffat,

· preštevalca glasov: Matej Lampret, Alenka Pretnar,

Seji bo prisostvovala vabljena notarka Nada Kumar.

Utemeljitev:

Za strokovno vodenje in nemoteno delovanje skupščine uprava predlaga skupščini, da se izvoli predsedujoči skupščini in preštevalca glasov. V skladu s predpisi bo seji prisostvoval notar.

2. a) Seznanitev z letnim poročilom za leto 2005 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe

Predlog sklepa:

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2005 ter jima podeljuje razrešnico.

Utemeljitev:

Skupščini se predlaga sklep glede na poslovanje in rezultate družbe v letu 2005, ki je razvidno iz priloženega letnega poročila za leto 2005 z mnenjem revizorja ter pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah.

2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2005

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2005 znaša 856.004.692,81 SIT in se uporabi:

- 599.203.284,97 SIT za druge rezerve iz dobička.

- 256.499.873,30 SIT za dividende, to je 6,55 SIT/bruto na delnico. Izplačilo se izvede v roku 60 dni od dneva sprejetja sklepa skupščine.

- 301.534,54 SIT je preneseni dobiček.

Utemeljitev:

Uprava in nadzorni svet predlagata, da se bilančni dobiček uporabi kot je predlagano v sklepu ter da se izplačajo dividende.

3. Izvolitev novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Na podlagi pisne izjave dosedanjega člana nadzornega sveta gospoda Čater Jureta, nadzorni svet ugotavlja, da mu je prenehal mandat v nadzornem svetu.

Skupščina izvoli gospo mag. Marijo Bezovšek za novo članico nadzornega sveta predstavnika kapitala, za obdobje do konca mandata.

Utemeljitev:

Nadzorni svet zaradi pisne odstopne izjave člana Nadzornega sveta predlaga izvolitev novega člana do konca mandatnega obdobja.

4. Razširitev dejavnosti družbe ter sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe v

zvezi z uvedbo kosovnih delnic in predlog za pooblastilo nadzornemu svetu za

spremembo statuta in za preračun zneskov iz tolarjev v EUR

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

4.1. Dejavnost družbe se razširi z naslednjimi dejavnostmi:

E/40.112 Proizvodnja električne energije v TE in JE

E/40.120 Prenos električne energije

E/40.300 Oskrba s paro in toplo vodo


4.2. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta.

- V drugem odstavku 2. člena številka Uradnega lista pravilno glasi (Ur.l.št. 26/2005).
V istem odstavku se črtata 1. (prva). in 2. (druga). alinea in se nadomestita z novo alineo, ki glasi:

- sistemski operater distribucijskega omrežja;

- Prvi odstavek 5. člena statuta družbe se spremeni, tako da glasi :

Osnovni kapital družbe znaša 39.160.286.000 SIT in je razdeljen na 39.160.286

prosto prenosljivih navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež

in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.

- V prvem odstavku 12. člena se številka 60 nadomesti s 64.

- v 1. odstavku 63. člena se datum nadomesti z datumom 01.08.2002.


4.3. Potrdi se čistopis statuta družbe.


4.4. Skupščina v skladu s

SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij