• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

OBVESTILA

 

Sklic 10. redne seje skupščine

29. april 2009
V skladu z 298/2. členom ZGD-1 (Ur.l.RS št. 42/06) objavljamo vabilo z gradivom in utemeljitvijo predlogov za sprejemanje sklepov na 10. redni seji skupščine ELEKTRO LJUBLJANA d.d., Ljubljana, ki bo dne 31. 8. 2006 ob 10. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Slovenska cesta 58/I, z naslednjim DNEVNIM REDOM:

 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa uprave je:

Izvoli se:

· za predsedujočo skupščini: Branka Neffat,

· preštevalca glasov: Matej Lampret, Alenka Pretnar,

Seji bo prisostvovala vabljena notarka Nada Kumar.

Utemeljitev:

Za strokovno vodenje in nemoteno delovanje skupščine uprava predlaga skupščini, da se izvoli predsedujoči skupščini in preštevalca glasov. V skladu s predpisi bo seji prisostvoval notar.

2. a) Seznanitev z letnim poročilom za leto 2005 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe

Predlog sklepa:

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2005 ter jima podeljuje razrešnico.

Utemeljitev:

Skupščini se predlaga sklep glede na poslovanje in rezultate družbe v letu 2005, ki je razvidno iz priloženega letnega poročila za leto 2005 z mnenjem revizorja ter pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah.

2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2005

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2005 znaša 856.004.692,81 SIT in se uporabi:

- 599.203.284,97 SIT za druge rezerve iz dobička.

- 256.499.873,30 SIT za dividende, to je 6,55 SIT/bruto na delnico. Izplačilo se izvede v roku 60 dni od dneva sprejetja sklepa skupščine.

- 301.534,54 SIT je preneseni dobiček.

Utemeljitev:

Uprava in nadzorni svet predlagata, da se bilančni dobiček uporabi kot je predlagano v sklepu ter da se izplačajo dividende.

3. Izvolitev novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Na podlagi pisne izjave dosedanjega člana nadzornega sveta gospoda Čater Jureta, nadzorni svet ugotavlja, da mu je prenehal mandat v nadzornem svetu.

Skupščina izvoli gospo mag. Marijo Bezovšek za novo članico nadzornega sveta predstavnika kapitala, za obdobje do konca mandata.

Utemeljitev:

Nadzorni svet zaradi pisne odstopne izjave člana Nadzornega sveta predlaga izvolitev novega člana do konca mandatnega obdobja.

4. Razširitev dejavnosti družbe ter sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe v

zvezi z uvedbo kosovnih delnic in predlog za pooblastilo nadzornemu svetu za

spremembo statuta in za preračun zneskov iz tolarjev v EUR

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

4.1. Dejavnost družbe se razširi z naslednjimi dejavnostmi:

E/40.112 Proizvodnja električne energije v TE in JE

E/40.120 Prenos električne energije

E/40.300 Oskrba s paro in toplo vodo


4.2. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta.

- V drugem odstavku 2. člena številka Uradnega lista pravilno glasi (Ur.l.št. 26/2005).
V istem odstavku se črtata 1. (prva). in 2. (druga). alinea in se nadomestita z novo alineo, ki glasi:

- sistemski operater distribucijskega omrežja;

- Prvi odstavek 5. člena statuta družbe se spremeni, tako da glasi :

Osnovni kapital družbe znaša 39.160.286.000 SIT in je razdeljen na 39.160.286

prosto prenosljivih navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež

in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.

- V prvem odstavku 12. člena se številka 60 nadomesti s 64.

- v 1. odstavku 63. člena se datum nadomesti z datumom 01.08.2002.


4.3. Potrdi se čistopis statuta družbe.


4.4. Skupščina v skladu s