• Kontakt
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

OBVESTILA

 

Nadzorni svet potrdil dokončanje reorganizacije podjetja

sreda, 29. april 2009
Naj za namen tega uvodnika, kot prikaz poslovnih aktivnosti s katerimi se sooča in ukvarja podjetje, navedem in povzamem nekatere poglavitne točke zadnje seje nadzornega sveta Elektra Ljubljana, d.d.

Na 16. redni seji nadzornega sveta Elektra Ljubljana,d.d., ki je bila 12. septembra v prostorih podjetja, so člani nadzornega sveta potrdili dokončanje reorganizacije podjetja. Proces reorganizacija, ki se je na podlagi nove zakonodaje začel kmalu po sprejetju Energetskega zakona je tako uspešno zaključen.

Tako ima podjetje po dokončani reorganizaciji tri regulirane dejavnosti: upravljanje distribucijskega omrežja (UDO), distribucijo električne energije (DEE) in dobavo tarifnim odjemalcem (DTO) in dve tržni: prodajo upravičenim odjemalcem (PUO) in investicijski inženiring (INŽ) ter skupne strokovne službe. Teritorialno je podjetje razdeljeno na pet distribucijskih enot, ki jih vodijo vodje distribucijskih enot, katerih poglavitna naloga je koordiniranje reguliranih dejavnosti na območju DE.

Pomembna točka na zgoraj omenjeni seji nadzornega sveta, ki jo želim v tem uvodniku prav tako izpostaviti je bila namenjena finančni analizi ekonomske napovedi poslovanja za regulirane dejavnosti podjetja Elektro Ljubljana, d.d. v obdobju 2002 - 2006. V kratkem povzeto lahko poudarim, da so rezultati analize pokazali, da je učinek veljavnega cenika za prenos električne energije po distribucijskem omrežju in cene električne energije za prodajo tarifnim odjemalcem na poslovni izid podjetja za opazovano srednjeročno obdobje izredno neugoden. Ekonomičnost poslovanja je skozi vse obdobje negativna in se v prihodnosti še poslabšuje. Prav tako narašča tudi zadolženost podjetja, ki se v obravnavanem obdobju z vidika kratkoročnih obveznosti iz financiranja poveča za 8 krat in z vidika čistih obratnih sredstev 4,5 krat. V primeru , da ostanejo pogoji poslovanja nespremenjeni, analiza kaže na neugoden finančni izid, ki se bo odražal predvsem v :
- poglabljanju izgube podjetja, slabšanju plačilne sposobnosti in finančne varnostni upnikov podjetja,
  izrazitem povečanju obsega zadolženosti,
- zmanjšanju investicijskih vlaganj v omrežje in s tem zanesljivosti prenosa električne energije in oskrbe
  tarifnim odjemalcem.

V projekciji poslovanju reguliranih dejavnosti so cilji podjetja postavljeni tako, da podjetje z letom 2004 posluje s pozitivno ničlo, od leta 2004 dalje pa že z dobičkom.

Ta cilj je možno le delno doseči z notranjimi ukrepi, to je predvsem z znižanjem stroškov in povečano storilnostjo, v večji meri pa je možno cilj doseči s povečanjem deleža omrežnine za uporabo distribucijskega omrežja in prav s tem namenom je bila projekcija poslovanja reguliranih dejavnosti dostavljena Agenciji za energijo RS.

Nadzorni svet je soglašal, da uprava podjetja posreduje Agenciji za energijo RS (Agencija odloča o cenah za uporabo elektroenergetskih omrežij, o upravičenosti stroškov in drugih elementov cen za uporabo elektroenergetskih omrežij) omenjeno analizo s priporočilom, da agencija pri določanju deleža omrežnine za uporabo distribucijskega omrežja za leto 2002 upošteva predloge, ki jih je podjetje zastavilo za normalno poslovanje.

Pomembne točke dnevnega reda so bile namenjene tudi poslovnemu načrtu prodaje električne energije upravičenim odjemalcem, strateškemu načrtu razvoja telekomunikacijskih storitev v Elektru Ljubljana, d.d. in poročilu o poslovanju podjetja v prvem polletju. Obširneje o teh točkah bodo sodelavke oz. sodelavci pisali v naslednjih številkah internega glasila.

V zadnjem četrtletju so pred nami pomembni poslovni cilji. Naj naštejem le nekatere: nujno zmanjšanje stroškov in racionalizacija poslovanja podjetja, realizacija plana investicij, sklenitev pogodb z upravičenimi odjemalci električne energije. Za uspešno realizacijo teh in nekaterih drugih ciljev je potrebna polna angažiranost prav vsakega zaposlenega, zato vas tudi ob tej priložnosti pozivam k sodelovanju in aktivnosti na prav vsakem delovnem mestu. (Vincenc Janša)

SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij