• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

OBVESTILA

 

Otvoritev novega RTP 110/35/20 kV Litostroj

23. december 2009

Nova razdelilno transformatorsko postajo (RTP) Litostroj pomeni pomemben energetski objekt na 110 kV napetostnem nivoju in bo zagotavljala zanesljivejše in kakovostnejše napajane mesta Ljubljana.

Predsednik uprave Elektro Ljubljana d.d. Mirko Marinčič in župan MOL Zoran Jankovič sta odprla novo razdelilno transformatorsko postajo (RTP) Litostroj, ki pomeni pomemben energetski objekt na 110 kV napetostnem nivoju in bo zagotavljala zanesljivejše in kakovostnejše napajane mesta Ljubljana. V naslednjih letih se na področju mesta Ljubljana predvideva povprečni 2,5% letni porast porabe električne energije. Slednje pomeni, da bo čez 15 let poraba, glede na današnjih 265 MVA, za polovico večja, čez približno 30 let pa podvojena.

Z izgradnjo RTP Litostroja so izpolnjeni pogoji za ukinitev 35 kV napetostnega nivoja na območju mesta Ljubljana, omogočeno bo rezervno napajanje novega stadiona Stožice, ki bo osnovno oskrbovan iz bodočega 20 kV transformatorja TR3 v RTP Bežigrad. Prav tako bo omogočeno rezervno napajanje na območju urejanja Brda ter osnovno in rezervno napajanje Škofovih zavodov in območja Stanežič.

RTP Litostroj bo v prvi fazi v elektroenergetski sistem Slovenije vključen po 110 kV kabelski povezavi (KB) 110 kV Šiška - Litostroj na eni strani ter daljnovodni povezavi (DV) 2x110 kV Kleče - Litostroj na drugi strani, kasneje pa bo preko 110 kV kabelske povezave povezan preko novo načrtovane RTP Potniški center Ljubljana s Toplarno Ljubljana, ki predstavlja drugi močan vir energije.

Vključevanje 110 kV objektov, predvsem daljnovodov, je tako energetsko tehničen izziv kot prolem vključevanja v prostor. Izreden in poseben strokovni izziv je predstavljalo neposredno kabelsko povezovanje dveh močnih virov RTP Kleče in TE-TOL. Zaradi zelo različnih električnih lastnosti namreč želi vsa energija iz toplarne teči po kablih, daljnovodi pa v sistemu ne morejo prispevati več po svojih zmogljivosti. Študija, ki je bila končana jeseni pod vodstvom EIMV, ob sodelovanju strokovnjakov Elektra Ljubljana in ELES-a je določila in unificirala presek bakrenega kabla 1200 mm2 in ekrana 130 mm2 ter omogočila dokončanje projektov za izvedbo. Kabel netipskega preseka kupljen po izredno konkurenčni ceni, bo dobavljen v januarju, položen pa takoj, ko bodo temperature to dopuščale. Gradbeno dovoljenje zanj je bilo pridobljeno točno pred letom dni. Že nekaj let se Elektro Ljubljana trudi pridobiti tudi gradbeno dovoljenje za 110 kV daljnovod do Kleč, ki bo potekal praktično po isti trasi kot obstoječi. Vsi lastninski odnosi pripadajočih zemljišč ter drugi pogoji, da bo tudi ta investicija kmalu stekla tako kot mora so že urejeni.

Zanesljivost napajanja celotnega mesta Ljubljana in nemoteno priključevanje novih uporabnikov bo zagotovljeno šele z izvedbo dvojne zanke med RTP Kleče in TE-TOLom. V ti dve delno kabelski, delno daljnovodni zanki bodo poleg RTP Šiške in Litostroj vključene še tri nove RTP: Potniški center, Toplarna in Vrtača. RTP Litostroj je poleg RTP Polje in RTP Vič tretja napajalna točka, ki omogoča prehod mesta Ljubljana na 20 kV obratovalno napetost, hkrati pa je RTP Litostroj prva nova postaja zgrajena na področju Ljubljane po letu 1985, ko je bila dokončana RTP Bežigrad.

Edinstvenost RTP Litostroja je v plinsko izoliranem (GIS) 110 kV stikališču z dvojnimi zbiralkami in zbiralnično zaščito, kar smo v Elektro Ljubljani vgradili prvič. Sestavljajo ga 4 DV polja, 3 TR polja, 1 zvezno polje in 1 merilno polje.

Sestavni del postaje so še:

 • 2 transformatorja s prestavo 110/20 kV, moči 31,5 MVA;
 • 1 transformator 110/35 kV moči 31,5 MVA
 • 38 20 kV celic,
 • tri 35 kV celice.

Prav tako je to prvi RTP, ki ima na strehi in fasadi integrirano sončno elektrarno.

Celotna investicija RTP Litostroj, brez 110 kV napajalnih povezav, je znašal cca. 11 MIO EUR.
 
Dodatne informacije
 
Sončna elektrarna (SE) RTP Litostroj
 
Na objektu razdelilne transformatorske postaje RTP110/35/20 kV Litostroj je zgrajena sončna elektrarna, ki je sestavljena iz treh generatorjev. Streha nad dvajset kilovoltnim delom RTP Litostroj je izvedena s Trimo EcoSolar kritino, ki je sestavljena iz sendvič panelov z negorljivo mineralno volno in tovarniško vgrajenimi foto napetostnimi moduli. Skupna moč generatorja na strehi je 6,80 kW. Večji del južne fasade na 110 kV delu RTP, na površini 56,40 m², je nameščen drugi generator, sestavljen iz 72 kom foto napetostnih modulov Wurth Solar, skupne moči 5,40 kW. Tretji generator predstavlja 58 kom foto napetostnih modulov Kaneka, skupne moči 3,48 kW, na površini 55 m², ki so nameščeni na južnem delu fasade 20 kV stikališča. DC spojišča, razsmerniki in AC spojišče se nahajajo v prostoru razsmernikov v prvem nadstropju, priključitev na distribucijsko omrežje je izvedeno v omari lastne rabe v pritličju.
 
Moč celotne elektrarne je 15,68 kW, letno bo proizvedla 13.000 kWh.
 
Dobavo in montažo strešnega dela sončne elektrarne je izvedlo podjetje MARC iz Postojne, dobavo in montažo generatorjev na fasadi vključno z razsmerniki in spojišči je izvedlo podjetje RE TEH d.o.o. iz Šenčurja, Projekt za izvedbo sončne elektrarne je izdelalo podjetje Kon Tiki Solar d.o.o. iz Kamnika, za arhitekturno rešitev fasad je poskrbelo projektantsko podjetje IBE iz Ljubljane. Dokumentacijo in izdelavo priključka sončne elektrarne na distribucijsko omrežje so izvedli delavci Elektra Ljubljana sami. Stroški izgradnje Sončne elektrarne RTP znašajo skupaj 75.000 EUR.       
 
Posebnost Sončne elektrarne SE RTP Litostroj je, da je sestavni del ovoja stavbe, v našem primeru fasade in strehe, za katere je v Uredbi o podpori električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije, predvidena 15 % višja podpora, poleg tega pa smo z namestitvijo foto napetostnih modulov na fasadi investitorju v RTP prihranili približno 60 EUR/m², kar skupaj znaša 6.640 EUR. V primeru, da bi projektant izbral dražjo rešitev za fasado, na primer marmor, bi bili prihranki mnogo večji.
 
 
Osnovni podatki Sončne elektrarne SE RTP Litostroj:
 
Generator 1 ( na fasadi 110 kV dela RTP )
 • Foto napetostni moduli Wurth Solar tip: WSG0036E075, moč: 75 W, dimenzij 1205 x 605 x 35 mm, število modulov: 72, skupna moč: 5,40 kW, skupna površina: 56,40 m²;
 • razsmernik tip: SMA Sunny Mini Central 5000A, max. izhodna moč: 5,5 kW, izhodni tok: 23,9 A.
 
Generator 2 ( na strehi 20 kV dela RTP )
 • Foto napetostni moduli Uni Solar tip: PVL136, moč: 75 W, število modulov: 50, skupna moč: 6,80 kW;
 • razsmernik tip: SMA Sunny Mini Central 6000A, max. izhodna moč: 6,6 kW, izhodni tok: 28,7 A.
 
Generator 3 (na fasadi 20 kV dela RTP)
 • Foto napetostni moduli Kaneka tip: G – EA 060, moč: 60 W, dimenzij 990 x 960 x 40 mm, število modulov: 58, skupna moč: 3,48 kW, skupna površina: 55 m²;
 • Razsmernik tip: SMA Sunny Mini Central 6000A, max. izhodna moč: 6,6 kW, izhodni tok: 28,7 A.
 
 
Nova ponudba gospodinjskim odjemalcem
 
Gospodinjskim odjemalcem poleg osnovne oskrbe z električno energijo Elektro Ljubljana nudi tudi paketno oskrbo, namenjeno vsem, ki želijo aktivno sodelovati pri nakupu električne energije. S paketi MOJ PAKET L, XL in XXL si zagotovijo nespremenjeno ceno neodvisno od porabe vse do konca veljavnosti izbranega paketa (do konca leta 2010, 2011 in 2012). Za zahtevnejše gospodinjske odjemalce (letna poraba nad 20.000 kWh) so paketno oskrbo še nadgradili. Znotraj tritarifne paketne oskrbe, ki zagotavlja nižjo ceno za izbrano obdobje v določenih urah med delavniki lahko gospodinjstva s prenosom dela porabe v določene ure v dnevu, aktivno vplivajo na višino svojega mesečnega računa. S paketoma 3T ENOJNI in 3T DVOJNI jim prav tako nudijo nespremenjene cene do konca leta 2010, 2011 in 2012. MOJ PAKET 3T ENOJNI je namenjen gospodinjskim odjemalcem, ki so večino dneva odsotni od doma, bodisi zaradi službe ali popoldanskih obveznosti. Raba električne energije se preseli v cenovno ugodnejši čas pred odhodom od doma in po prihodu domov. MOJ PAKET 3T DVOJNI pa je namenjen vsem, ki večino časa preživijo doma in imajo tako možnost prilagajati delovanje svojih naprav večkrat dnevno.
Z individualnimi pristopi v Elektru Ljubljana nenehno izboljšujejo svojo ponudbo in skušajo svojim odjemalcem zagotoviti kakovostno in zanesljivo dobavo električne energije. Z novimi paketi sledijo trendom in se prilagajajo življenjskemu slogu sodobnih gospodinjskih odjemalcev.
 
 
Novi produkti na inštalacijah uporabnika
 
V Elektru Ljubljana d. d., nameravajo v letu 2010 pričeti z nudenjem storitev na področju nizkonapetostnih inštalacij uporabnika (NNI). Gre za področje elektroenergetike, ki pomeni zadnji člen v verigi dobave električne energije končnim uporabnikom in je neposredno povezano z osnovno dejavnostjo Elektra Ljubljana - distribucijo električne energije.
 
K odločitvi za nudenje novih dodatnih storitev so jih vzpodbudila njihova opažanja s terena. Ugotavljajo, da je stanje električnih inštalacij pogosto neprimerno današnjim obremenitvam in občutljivim porabnikom.
 
Oblikovali so tri produkte:
1.      meritve na inštalacijah uporabnika,
2.      zamenjava dotrajanega notranjega razdelilca,
3.      celovita prenapetostna zaščita v stavbah.
 
Storitve nameravajo tržiti z zloženko v informacijskih pisarnah, osebno ob opravilu na merilnem mestu (zamenjava glavne varovalke, zamenjava merilne naprave, itd.) in na internetni strani podjetja.
Da bi bile storitve enakovredno dostopne vsem njihovim strankam, jih bodo izvajali z lastnim visoko usposobljenim kadrom in ob pomoči poslovnih partnerjev na vseh petih distribucijskih enotah: Ljubljana mesto, Ljubljana okolica, Kočevje, Novo mesto in Trbovlje.
 
Poudarjajo, da je še posebej skrb vzbujajoče stanje na področju prenapetostne zaščite. Veliko stavb na izpostavljenih mestih nima ustrezne strelovodne zaščite, pogosto so ozemljitveni sistemi nezadostno dimenzionirani, njihovo stanje se ne preverja itd. Pogosto je edina zaščita pred prenapetostmi tista, ki jo distribucijska podjetja vgradimo v srednje in nizkonapetostno omrežje.
Žal se neredko zgodi, da stranke, ki se že odločijo za prenapetostno zaščito, na predlog inštalaterja ali trgovca uporabijo napačen sistem zaščite.
Trenutno na našem tržišču ni podjetja, ki bi strankam ponujal celovito prenapetostno zaščito.
Mnenja so, da lahko s tako ponudbo svojim strankam pomagajo do odločitve za vgradnjo učinkovitega sistema zaščite in tako pripomorejo k zmanjšanju škode, ki jo prenapetosti povzročijo.
Realizacijo načrtujejo s poslovnim sodelovanjem z uveljavljenim domačim proizvodnim podjetjem Iskra zaščite z dolgoletnimi mednarodnimi izkušnjami, ki za razvoj svojih proizvodov skrbi z lastnimi viri.
 
Opis storitev
 
1. meritve na inštalacijah uporabnika
 • izolacijska upornost med vodniki pod napetostjo,
 • izolacijska upornost proti ozemljenemu PE (PEN) vodniku,
 • impedanca okvarne in kratkostične zanke z ugotavljanjem,
 • pravilnosti odklopnega časa zaščitnih naprav,
 • upornost zaščitnega vodnika med razdelilnikom in glavnim izenačenjem potenciala,
 • pravilnost delovanja naprav za diferenčno tokovno zaščito,
 • najmanjša upornost dotika z zemljo tujih prevodnih delov,
 • pravilnost zaščitnih ozemljitev,
 • pravilnost obratovalnih ozemljitev,
 • pravilnost združenih ozemljitev,
 • pravilnost ozemljitev prenapetostnih odvodnikov,
 • zaščita pred električnim udarom v vseh priključnih točkah električne inštalacije,
 • zaščita pred nadtoki v vseh priključnih točkah električne inštalacije,
 • električna neprekinjenost zaščitnega tokokroga električnih razdelilnikov,
 • strelovodne naprave.
 
2. zamenjava dotrajanega notranjega razdelilca.
 • zamenjava razdelilne omarice,
 • vgradnja glavnega stikala,
 • vgradnja avtomatskih varovalk,
 • vgradnja RCD (FID) stikalo,
 • vgradnja prenapetostne zaščite.
 
3. celovita prenapetostna zaščita v stavbah.
 • svetovanje izbire ustreznega sistema zaščite glede na potrebe in finančne zmožnosti stranke,
 • izdelava projekta izvedbe,
 • izvedba,
 • izvajanje kontrolnih pregledov.
 
Poslovanje Elektra Ljubljana 1-10/2009
 
Elektro Ljubljana je v obdobju januar - oktober 2009 posloval z dobičkom pred obdavčitvijo v višini 3.403,6 tisoč EUR, tj. za 502,8 tisoč EUR manj od planiranega za to obdobje in za 3.248,2 tisoč EUR več kot je bil dosežen v enakem obdobju predhodnega leta. Dobiček po obdavčitvi je v desetmesečnem obdobju znašal 2.688,8 tisoč EUR.
Poslovni rezultat izkazan v obdobju desetih mesecev leta 2009 se bo do konca leta 2009 poslabšal na račun predvidenega odpisa spornih terjatev ter oblikovanja rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine na podlagi aktuarskega izračuna, ki bo izveden ob koncu leta.
V primerjavi z gospodarskim načrtom družbe so na poslovni izid podjetja v obdobju januar - oktober 2009 v največji meri vplivali negativno:
 • nižji prihodki od izvajanja storitev za SODO zaradi manjše porabe električne energije,
 • nižji prihodki od opravljanja storitev na trgu, ki so posledica gospodarske recesije,
 • nižji prihodki iz naslova izvajanja investicij v lastni režiji in
 • znižanje prihodkov zaradi poračuna prednostnega dispečiranja.
Na drugi strani so določene postavke vplivale tudi pozitivno:
 • višja marža pri prodaji električne energije,
 • višje prejete odškodnine od zavarovalnice za nastale škode,
 • nižji stroški materiala in amortizacije ter
 • nižji finančni odhodki zaradi znižanja referenčnih obrestnih mer.
Količina predane električne energije končnim odjemalcem je bila zaradi gospodarske recesije v obdobju januar - oktober 2009 v primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta nižja za 3,3 %.
Prodaja električne energije, ki je v desetih mesecih leta 2009 dosegla 2.953,5 GWh električne energije, pa je bila glede na prodajo v enakem obdobju leta 2008 večja za 3,8 %, v primerjavi s planirano za obdobje januar - oktober 2009 pa je bila za 0,7 % manjša.
Plan investicij Elektra Ljubljana za leto 2009, ki je bil potrjen na nadzornem svetu družbe 13. maja 2009 v vrednosti 50,4 mio. EUR, je bil v desetih mesecih realiziran 77-odstotno. Investicije v višini 38,9 mio. EUR, so presegle realizacijo v enakem obdobju predhodnega leta za 12 %.