• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

OBVESTILA

 

24. redna seja skupščine delničarjev družbe Elektro Ljubljana

4. julij 2018

Ljubljana, 4. 7. 2018 – Današnje redne seje skupščine delničarjev družbe Elektro Ljubljana se je udeležilo 89,32 odstotkov osnovnega kapitala. Delničarji so se seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2017 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Elektro Ljubljana d.d. za leto 2017, s poročilom uprave o odkupu lastnih delnic, s prejemki uprave in članov nadzornega sveta ter z imenovanjem članov nadzornega sveta predstavnikov delavcev, odločali pa so tudi o uporabi bilančnega dobička ter imenovali pooblaščenega revizorja za leto 2018.
 
Delničarji so sprejeli sklep, da se bilančni dobiček družbe, ugotovljen na dan 31.12.2017 v višini 4.467.237,92 EUR skupaj s prenesenim čistim dobičkom iz leta 2016 v višini 246.346,03 EUR ter aktuarsko izgubo v breme prenesenega dobička v višini 17.913,63 EUR nameni za izplačilo dividend. Dividende se izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 30.8.2018 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo 31.8.2018.
 
Upravi in nadzornemu svetu družbe so podelili razrešnico za opravljeno delo v preteklem letu.
 
Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2018 je bila imenovana revizijska družba BDO REVIZIJA, d. o. o.