• Kontakt
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

OBVESTILA

 

24. redna seja skupščine delničarjev družbe Elektro Ljubljana

sreda, 04. julij 2018

Ljubljana, 4. 7. 2018 – Današnje redne seje skupščine delničarjev družbe Elektro Ljubljana se je udeležilo 89,32 odstotkov osnovnega kapitala. Delničarji so se seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2017 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Elektro Ljubljana d.d. za leto 2017, s poročilom uprave o odkupu lastnih delnic, s prejemki uprave in članov nadzornega sveta ter z imenovanjem članov nadzornega sveta predstavnikov delavcev, odločali pa so tudi o uporabi bilančnega dobička ter imenovali pooblaščenega revizorja za leto 2018.
 
Delničarji so sprejeli sklep, da se bilančni dobiček družbe, ugotovljen na dan 31.12.2017 v višini 4.467.237,92 EUR skupaj s prenesenim čistim dobičkom iz leta 2016 v višini 246.346,03 EUR ter aktuarsko izgubo v breme prenesenega dobička v višini 17.913,63 EUR nameni za izplačilo dividend. Dividende se izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 30.8.2018 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo 31.8.2018.
 
Upravi in nadzornemu svetu družbe so podelili razrešnico za opravljeno delo v preteklem letu.
 
Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2018 je bila imenovana revizijska družba BDO REVIZIJA, d. o. o.

SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij