• Baza znanja
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Pogosta vprašanja uporabnikov

Kaj vse obsega račun?

Kategorija: Sum nepravilnega merjenja porabe na merilnem mestu

Račun za dobavljeno električno energijo je sestavljen iz treh vsebinskih sklopov: električne energije, omrežnine ter prispevkov, trošarine in DDV.

Električna energija

Ceno v tem sklopu določa dobavitelj električne energije in se obračuna za vsako porabljeno kilovatno uro v večji (VT), manjši (MT) oziroma enotni (ET) tarifi.

Omrežnina

Odjemalec električne energije plača za prenos in distribucijo električne energije po električnem omrežju do njegovega prevzemno-predajnega mesta. Omrežnina je namenjena izvajanju dejavnosti distribucijskega operaterja (SODO, d. o. o.), dejavnosti sistemskega operaterja (ELES, d. o. o.), pokrivanju stroškov sistemskih storitev (ELES, d. o. o.) ter pokrivanju stroškov delovanja Agencije za energijo.

Sestavljena je iz:

  • cene za obračunsko moč v kilovatih, ki je odvisna od moči vgrajenih varovalk,
  • cene za omrežnino, ki se obračuna za vsako porabljeno kilovatno uro električne energije v večji (VT), manjši (MT) oziroma enotni (ET) tarifi.

Prispevki

  • Prispevek OVE + SPTE je prispevek, ki ga določa Vlada RS in je namenjen spodbujanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom. Obračuna se na obračunsko moč v kilovatih.
  • Prispevek za URE je prispevek, ki ga določa Vlada RS in je namenjen povečevanju energetske učinkovitosti. Obračuna se za vsako porabljeno kilovatno uro električne energije v večji (VT), manjši (MT) oziroma enotni (ET) tarifi.
  • Prispevek za delovanje operaterja trga je prispevek, ki ga določa Vlada RS in je namenjen pokrivanju stroškov operaterja trga Borzen, d. o. o., razen delovanja Centra za podpore.

Trošarina

Se obračuna za vsako porabljeno kilovatno uro električne energije v večji (VT), manjši (MT) oziroma enotni (ET) tarifi.

Na neto seštevek zgornjih postavk se na vsakem računu zaračuna tudi DDV po 22-odstotni davčni stopnji.

 

Ste že priklopljeni v portal Moja mreža?

Redno obveščanje o izklopih, dostop do podatkov in naročanje storitev. Brezplačno, enostavno in na enem mestu.

VSTOP V MOJO MREŽO