• Kontakt
Hitri kontakt ikona
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Hvala, ker ste del naše mreže

Družbo Elektro Ljubljana vodimo družbenemu in naravnemu okolju odgovorno ob ustvarjanju dodane vrednosti vsem deležnikom. Zavedamo se svoje odgovornosti do delničarjev, zato skrbimo za razvoj družbe in doprinos delovanja. Delničarje obveščamo o vseh dogajanjih v naših sporočilih za delničarje, v letnih poročilih pa je tudi pregled našega poslovanja.

Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje.

Sporočila za delničarje

 

Vabilo na 14. redno skupščino Elektro Ljubljana, d.d.

petek, 24. julij 2009

Na podlagi 43. člena statuta družbe Elektro Ljubljana, d.d., uprava sklicuje 14. redno sejo skupščine Elektro Ljubljana, podjetja za distribucijo električne energije, d.d., ki bo v torek, dne 25. avgusta 2009 ob 12.00 uri, na sedežu družbe, v Ljubljani, Slovenska 58, velika (sejna soba – I. nadstropje) z naslednjim dnevnim redom:

 

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine
 
Predlog sklepa predsednika uprave je:
 
Izvoli se:
za predsedujočo skupščini:                          Branka Neffat, univ. dipl. prav.
preštevalca glasov:                                       Egon Hoda
                                                                       Mateja Pečnik
Seji bo prisostvovala vabljena notarka          Nada Kumar.
 
Utemeljitev:
Za strokovno vodenje in nemoteno delovanje skupščine uprava predlaga skupščini, da se izvoli predsedujoča skupščini in preštevalca glasov. V skladu s predpisi bo na seji prisostvovala notarka, ki bo vodila in pripravila zapisnik v skladu z zakonom.
 
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za leto 2008 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe
 
Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2008, z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
 
Predlog sklepa:
 
V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2008 ter jima podeljuje razrešnico.
 
2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008
 
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
 
Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2008 znaša 76.174,95 EUR in se razporedi v druge rezerve iz dobička.
 
Utemeljitev:
V skladu s statutom in ZGD-1 se skupščina seznani z letnim poročilom in sprejema sklep o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Skupščina odloča tudi o uporabi bilančnega dobička, zato sta uprava in nadzorni svet podala predlog o uporabi bilančnega dobička.
 
3. Spremembe in dopolnitve statuta družbe
    
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
 
Sprejmejo se naslednje spremembe in dopolnitve statuta:
V drugem odstavku 53. člena se črta besedilo »in sicer za izplačilo delavcem skladno z Zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku.«
 
Črta se tretji odstavek 53. člena, ki se glasi: »V kolikor se predlaga uporaba bilančnega dobička za druge namene, je to možno upoštevaje, da je dosežena 6 (šest) % donosnost kapitala in le v višini 2 (dveh) % od zneska, ki je namenjen za dividende.«
 
Doda se novo XI. poglavje »Udeležba delavcev pri dobičku« in nov 54. (štiriinpetdeseti člen), ki se glasi: »Dobiček družbe, kakor ga opredeljuje zakon, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku, se lahko v skladu z zakonom in pogodbo o udeležbi delavcev pri dobičku uporabi za udeležbo delavcev pri dobičku«.
 
V 1. odstavku 58. člena (po spremembi statuta je to 59. člen) se datum 08.06.2007 (osmi junij dva tisoč sedem) nadomesti z datumom 27.08.2008 (sedemindvajseti avgust dva tisoč osem).
 
Dosedanje poglavje XI. postane poglavje XII.
Dosedanji 54. člen postane 55. člen, ostali členi se preštevilčijo.
 
Čistopis statuta na podlagi sprejetih sklepov skupščine potrdi notar.
 
Utemeljitev:
Predlagajo se spremembe in dopolnitve statuta družbe, ki so potrebne zaradi uvedbe udeležbe delavcev pri dobičku skladno z Zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku (Uradni list RS št. 25/2008).
 
4. Imenovanje novih članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev
 
Uprava obvešča skupščino o poteku mandata članom nadzornega sveta:
 
Skupščina ugotovi, da se dne 25.08.2009 izteče mandat dosedanjim članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev:
·          dr. Marjanu Riharju
·          Mihi Klunu
·          mag. Mariji Bezovšek
·          Radovanu Tesliču
 
Uprava skupščini daje na glasovanje predlog delničarja Republike Slovenije za imenovanje novih članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala, ki ga je Vlada Republike Slovenije, zakoniti zastopnik delničarja Republike Slovenije, sprejela na dopisni seji s sklepom št. 01411-24/2009/5 z dne 20.07.2009, ki glasi:
 
Skupščina Elektra Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., imenuje naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike kapitala:
·          Marjan Rekar,
·          Andrej Šušteršič,
·          Jasna Kalšek,
·          Aleš Šaver.
 
Skupščino se seznani, da je svet delavcev izvolil dva člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev za naslednje mandatno obdobje:
·          Mitja Fabjan
·          Virna Konrad
 
Utemeljitev:
Članom nadzornega sveta se izteče mandat. Uprava družbe je dne 21.07.2009 prejela sklep Vlade Republike Slovenije št. 01411-24/2009/5 z dne 20.07.2009, ki je kot zakoniti zastopnik delničarja Republike Slovenije, ki ima večinski delež, predlagala navedene osebe za nove člane nadzornega sveta družbe. O predlogu nadzorni svet, kot pristojni organi družbe za predlaganje novih članov nadzornega sveta, do dne objave sklica skupščine, ni odločal. Iz tega razloga je uprava navedeni predlog sklepa uvrstila na dnevni red skupščine.
 
5. Sprememba sejnin za člane nadzornega sveta
 
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
 
Skladno s Sklepom in priporočili glede nagrajevanja članov Nadzornih svetov, ki jih je Vlada RS sprejela dne 22.01.2009, znaša sejnina za predsednika Nadzornega sveta bruto 536,25 €, za člane Nadzornega sveta pa znaša bruto 412,50 €, za redne in izredne seje; za korespondenčne seje pa znaša 80% redne seje. Predsedniku in članom Nadzornega sveta se povrnejo tudi materialni stroški po predpisih, ki urejajo dnevnice in prevozne stroške za gospodarske družbe.
 
Utemeljitev:
V skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije z dne 22.01.2009 o stališčih do izplačevanja sejnin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize je podan predlog o določitvi sejnine za člane nadzornega sveta.
 
6. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2009
 
Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:
 
Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2009 skupščina imenujem družbo  KPMG POSLOVNO SVETOVANJE d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.
 
Utemeljitev:
V skladu s predpisi nadzorni svet predlaga skupščini imenovanje pooblaščene revizijske družbe.
 
7. Na podlagi pisnega predloga Ministrstva za gospodarstvo - Direktorata za energijo, uprava uvršča na dnevni red seje skupščine naslednjo točko:
 
»Ločitev omrežne in tržne dejavnosti družbe«
 Skupščina zadolži upravo, da takoj prične s pripravo in izvedbo vseh potrebnih postopkov s ciljem delitve družbe na dve družbi, z namenom ločitve omrežne in tržnih dejavnosti, na način oddelitve z ustanovitvijo nove kapitalske družbe v skladu z določbami ZGD-1 o delitvi družb. Ustanovitev nove družbe na ta način naj bo izvedena na dan 1.1.2010.
 
Utemeljitev:
Uprava je dne 10.07.2009 prejela dopis Ministrstva za gospodarstvo – Direktorata za energijo, s katerim je v imenu Republike Slovenije, ki je večinski delničar z več kot 75% deležem, naložilo upravi, da prične s pripravo postopka za izvedbo delitve družbe na dve ločeni družbi, tako da bo ena družba opravljala omrežno dejavnost, druga družba pa tržno dejavnost. Predlaga se statusno preoblikovanje v obliki oddelitve z ustanovitvijo nove kapitalske družbe. V skladu z navedenim dopisom Ministrstva za gospodarstvo – Direktorata za energijo je uprava navedeno točko uvrstila na dnevni red skupščine.
 
 
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjem, vključno z besedilom letnega poročila za leto 2008 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila bo na voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe v Ljubljani, Slovenska 58, vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 298/2. členom ZGD-1 (Ur.l.RS št. 42/06, 60/06, 10/08) bo gradivo z utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe http://www.elektro-ljubljana.si
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.  
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oz. njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred začetkom skupščine.
 
Vljudno vabljeni.                                                    
 
Predsednik uprave:
mag. Mirko Marinčič
 

Letna poročila

SMS pojavno okno slika

Vas obvestimo o izklopu?

Izpolnite spletni obrazec in o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu vas bomo brezplačno obveščali preko elektronske pošte ali sporočil SMS.

Prijavite se
Izredne razmere pojavno okno slika

Omejevanje porabe

Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da bo v skladu z razglašenimi izrednimi razmerami, prekinjena dobava električne energije uporabnikom na območju Elektra Ljubljana. Ure izklopov bodo objavljene na naši spletni strani, vsak dan od 21. ure dalje za naslednji dan. Prosimo vas, da spremljate spletno stran, kjer bodo objavljene tudi vse morebitne spremembe terminov odklopov, ki lahko nastanejo zaradi sprememb razmer v omrežju. Lahko pa se prijavite na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave elektrike na vašem merilnem mestu preko SMS sporočil ali elektronske pošte. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami kot, da so pod napetostjo.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje

Elektro Ljubljana

Več informacij