• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Hvala, ker ste del naše mreže

Družbo Elektro Ljubljana vodimo družbenemu in naravnemu okolju odgovorno ob ustvarjanju dodane vrednosti vsem deležnikom. Zavedamo se svoje odgovornosti do delničarjev, zato skrbimo za razvoj družbe in doprinos delovanja. Delničarje obveščamo o vseh dogajanjih v naših sporočilih za delničarje, v letnih poročilih pa je tudi pregled našega poslovanja.

Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje.

Sporočila za delničarje

 

17. redna skupščina Elektro Ljubljana d.d.

31. avgust 2012
Na današnji redni skupščini delniške družbe Elektro Ljubljana, katere se je udeležilo 90,34 % zastopnikov kapitala, so se delničarji seznanili z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe in skupine za leto 2011 ter z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnih poročil. Delničarji so odločali o uporabi bilančnega dobička ter podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za opravljeno delo v preteklem letu.

Delničarji so izglasovali nasprotni predlog RS po pooblastilu Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije ter sprejeli sklep, da se bilančni dobiček družbe, ki je na dan 31.12.2011 znašal 2.193.800,07 EUR, razdeli delničarjem v višini 2.192.976,02 EUR v obliki dividend, del dobička v višini 824,05 EUR pa se razporedi v druge rezerve iz dobička.Bruto dividenda na delnico znaša 0,056 EUR. Dividende bo družba izplačala najkasneje v 90 dneh od dneva sprejema sklepa na skupščini. Upravičenci za izplačilo dividend so vsi delničarji, ki so bili vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD na dan zasedanja skupščine.

Delničarji so potrdili ter odobrili delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2011 ter jima podelili razrešnico, saj so rezultati poslovanja ugodni tudi v letošnjem letu, za pooblaščeno revizijsko družbo za revidiranje poslovnih izkazov za leto 2012 pa so imenovali BDO REVIZIJA, d.o.o.

Letna poročila