• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Hvala, ker ste del naše mreže

Družbo Elektro Ljubljana vodimo družbenemu in naravnemu okolju odgovorno ob ustvarjanju dodane vrednosti vsem deležnikom. Zavedamo se svoje odgovornosti do delničarjev, zato skrbimo za razvoj družbe in doprinos delovanja. Delničarje obveščamo o vseh dogajanjih v naših sporočilih za delničarje, v letnih poročilih pa je tudi pregled našega poslovanja.

Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje.

Sporočila za delničarje

 

18. redna seja skupščine Elektra Ljubljana d.d.

29. avgust 2013
Današnje redne seje skupščine družbe Elektro Ljubljana d. d., se je udeležilo 88,37% kapitala. Delničarji so se seznanili z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2012, z mnenjem revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za leto 2012. Delničarji so imenovali nadzorni svet za novo mandatno obdobje, odločali o uporabi bilančnega dobička ter podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za opravljeno delo v preteklem letu.

Delničarji so sprejeli sklep, da se bilančni dobiček družbe, ki je na dan 31. 12. 2012 znašal 2.396.900,79 evrov, v višini 2.396.609,50 evrov razdeli delničarjem v obliki dividend, del dobička v višini 291,29 evrov pa se razporedi v druge rezerve iz dobička. Bruto dividenda na delnico znaša 0,0612 evra. Družba bo dividende izplačala najkasneje v 90 dneh od dneva sprejema sklepa na skupščini. Upravičenci za izplačilo dividend so vsi delničarji, ki so bili vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD, na dan zasedanja skupščine. 

Delničarji so za štiriletno mandatno obdobje od 26. 8. 2013 imenovali nadzorni svet Elektra Ljubljana. Novi nadzorni svet sestavljajo David Valentinčič, Janez Zakonjšek, Žan Jan Oplotnik, Andrej Šušteršič ter predstavnika delavcev Mitja Fabjan in Egon Hoda. 

Za poslovno leto 2012 so delničarji potrdili in odobrili delo uprave in nadzornega sveta ter jima podelili razrešnico. Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2013 je bila imenovana revizijska družba BDO REVIZIJA d.o.o. 


Letna poročila