• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Hvala, ker ste del naše mreže

Družbo Elektro Ljubljana vodimo družbenemu in naravnemu okolju odgovorno ob ustvarjanju dodane vrednosti vsem deležnikom. Zavedamo se svoje odgovornosti do delničarjev, zato skrbimo za razvoj družbe in doprinos delovanja. Delničarje obveščamo o vseh dogajanjih v naših sporočilih za delničarje, v letnih poročilih pa je tudi pregled našega poslovanja.

Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje.

Sporočila za delničarje

 

19. redna seja skupščine delničarjev Elektra Ljubljana

29. avgust 2014
Današnje redne seje skupščine delničarjev družbe Elektro Ljubljana d. d. se je udeležilo 86,96% kapitala. Delničarji so se seznanili z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2013, z mnenjem revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za leto 2013. Delničarji so odločali o uporabi bilančnega dobička ter podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za opravljeno delo v preteklem letu.

Delničarji so sprejeli sklep, da se bilančni dobiček družbe, ki je na dan 31. 12. 2013 znašal 3.847.406,88 evrov, v višini 2.349.617,16 evrov razdeli delničarjem v obliki dividend, del dobička v višini 1.497.789,72 evrov pa se razporedi v druge rezerve iz dobička. Bruto dividenda na delnico znaša 0,06 evra. Družba bo dividende izplačala najkasneje v 90 dneh od dneva sprejema sklepa na skupščini. Do izplačila dividend so upravičeni vsi delničarji, ki so bili vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD, na dan zasedanja skupščine.  

Za poslovno leto 2013 so delničarji potrdili in odobrili delo uprave in nadzornega sveta ter jima podelili razrešnico. Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2014 je bila imenovana revizijska družba BDO REVIZIJA d.o.o.

Letna poročila