• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Hvala, ker ste del naše mreže

Družbo Elektro Ljubljana vodimo družbenemu in naravnemu okolju odgovorno ob ustvarjanju dodane vrednosti vsem deležnikom. Zavedamo se svoje odgovornosti do delničarjev, zato skrbimo za razvoj družbe in doprinos delovanja. Delničarje obveščamo o vseh dogajanjih v naših sporočilih za delničarje, v letnih poročilih pa je tudi pregled našega poslovanja.

Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje.

Sporočila za delničarje

 

Najboljše leto za družbo Elektro Ljubljana

torek, 11. julij 2017
Najboljše leto za družbo Elektro Ljubljana

Današnje 23. redne seje skupščine delničarjev družbe Elektro Ljubljana d. d. se je udeležilo 93,61 odstotkov osnovnega kapitala. Delničarji so se seznanili z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2016 z mnenjem revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za leto 2016, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila poslovodstva o odnosih s povezanimi družbami ter prejemki uprave in članov nadzornega sveta. Skupščina se je seznanila tudi s Poročilom uprave o odkupu lastnih delnic. Delničarji so v nadaljevanju odločali o uporabi bilančnega dobička za leto 2016, izvolili so nove člane nadzornega sveta, prav tako so imenovali pooblaščenega revizorja. Upravi in nadzornemu svetu družbe so podelili razrešnico za opravljeno delo v preteklem letu.

Sprejet je bil predlog, da se bilančni dobiček, ki je na dan 31. 12. 2016 znašal 5.334.232,21 EUR uporabi tako, da se del v višini 5.087.943,90 EUR uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,13 EUR na delnico, preostanek bilančnega dobička v znesku 246.288,31 EUR pa predstavlja preneseni čisti dobiček. O njegovi uporabi bo skupščina odločala v prihodnjih letih. Dividende bodo izplačane 11.10.2017 tistim delničarjem, ki bodo na presečni dan  10.10.2017 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend.

Za naslednje štiriletno mandatno obdobje, z začetkom mandata 31.08.2017, so delničarji izvolili tri nove člane nadzornega sveta; mag. Andreja Šušteršiča, Davida Valentinčiča in mag. Davorina Dimiča ter potrdili predlog plačil članom nadzornega sveta.

Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017 je bila imenovana revizijska družba BDO REVIZIJA d.o.o.

Letna poročila