• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Hvala, ker ste del naše mreže

Družbo Elektro Ljubljana vodimo družbenemu in naravnemu okolju odgovorno ob ustvarjanju dodane vrednosti vsem deležnikom. Zavedamo se svoje odgovornosti do delničarjev, zato skrbimo za razvoj družbe in doprinos delovanja. Delničarje obveščamo o vseh dogajanjih v naših sporočilih za delničarje, v letnih poročilih pa je tudi pregled našega poslovanja.

Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje.

Sporočila za delničarje

 

25. redna seja skupščine delničarjev družbe Elektro Ljubljana

3. julij 2019
25. redna seja skupščine delničarjev družbe Elektro Ljubljana

Današnje redne seje skupščine delničarjev družbe Elektro Ljubljana se je udeležilo 90,61 odstotkov osnovnega kapitala. Delničarji so se seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2018 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Elektro Ljubljana za leto 2018, s poročilom uprave o odkupu lastnih delnic, s prejemki uprave in članov nadzornega sveta ter z imenovanjem članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev, odločali pa so tudi o uporabi bilančnega dobička ter imenovali pooblaščenega revizorja za leta 2019, 2020 in 2021.

Delničarji so sprejeli sklep, da se bilančni dobiček družbe, ugotovljen na dan 31.12. 2018 v višini 5.478.282,04 EUR nameni za izplačilo dividend. Dividende se izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 27. 9. 2019 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo 30. 9. 2019.

Upravi in nadzornemu svetu družbe so podelili razrešnico za opravljeno delo v preteklem letu. Skupščina je izvolila mag. Davida Skornška za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči 29. 8. 2019.

Za pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 je bila imenovana revizijska družba BDO REVIZIJA.

FOTO Nada Žgank

Letna poročila