• Baza znanja

Pogosta vprašanja uporabnikov

Kdaj je potrebno pridobiti Soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje?

Kategorija: Sprememba oz. novo Soglasje za priključitev

Uporabnik omrežja mora zaprositi za novo Soglasje za priključitev, če se spremenijo osnovni parametri priključka, glede katerega je bilo izdano Soglasje za priključitev:

  • sprememba priključne moči,
  • sprememba tehničnih karakteristik objektov in naprav, za katere je bilo izdano Soglasje za priključitev,
  • sprememba skupine končnih odjemalcev (razvrščanje v skupino je urejeno v  Splošne pogoje za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije. Če odjem ali oddaja na priključku preseže v izdanem Soglasju za priključitev dovoljeno priključno moč, SODO s predhodnim pisnim obvestilom obvesti imetnika soglasja, da mora zaprositi za novo soglasje ali znižati odjem ali oddajo električne energije na višino dovoljene priključne moči. Odločba, s katero SODO izda uporabniku novo Soglasje za priključitev, nadomesti prejšnje Soglasje za priključitev.)

Dokončno izdano Soglasje za priključitev ima veljavnost 2 leti. V tem času mora uporabnik za svoj obstoječi objekt izpolniti vse pogoje, predpisane v izdanem Soglasju za priključitev, drugače preneha veljati.

 

Prenos pravic iz Soglasja za priključitev na drugo lokacijo ni mogoč.

 

Ste že priklopljeni v portal Moja mreža?

Redno obveščanje o izklopih, dostop do podatkov in naročanje storitev. Brezplačno, enostavno in na enem mestu.

VSTOP V MOJO MREŽO