• Kontakt
HITRI
KONTAKT

SPOROČANJE OKVAR
(24 na dan)

01 230 40 02

NAČRTOVANI IZKLOPI

Vsi načrtovani izklopi

VSI KONTAKTI

SPLOŠNE INFORMACIJE
(PON-PET med 6.00 in 18.00)
(01) 230 40 03
info@elektro-ljubljana.si

SPOROČANJE OKVAR
(24 ur na dan)
(01) 230 40 02

INFORMACIJSKE PISARNE

OSTALI KONTAKTI

Hvala, ker ste del naše mreže

Družbo Elektro Ljubljana vodimo družbenemu in naravnemu okolju odgovorno ob ustvarjanju dodane vrednosti vsem deležnikom. Zavedamo se svoje odgovornosti do delničarjev, zato skrbimo za razvoj družbe in doprinos delovanja. Delničarje obveščamo o vseh dogajanjih v naših sporočilih za delničarje, v letnih poročilih pa je tudi pregled našega poslovanja.

Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje.

Sporočila za delničarje

 

ponedeljek, 07. junij 2021
...

Razširitev dnevnega reda 27. skupščine družbe in nasprotni predlog

Uprava družbe Elektro Ljubljana, d. d., v zvezi z 27. skupščino družbe Elektro Ljubljana, d. d., ki bo v petek, 2. julija 2021 ob 11. uri v Stari mestni elektrarni - Elektro Ljubljana, Slomškova 18, v Ljubljani, obvešča delničarje, da je dne 7. junija 2021, prejela zahtevo za razširitev dnevnega reda 27. skupščine družbe Elektro Ljubljana, d. d. in nasprotni predlog k 7. točki dnevnega reda 27. skupščine družbe Elektro Ljubljana, d. d. delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije, delničarja AMPELUS HOLDING LIMITED in delničarja Generali d.d.

 

 

ponedeljek, 31. maj 2021
...

Vabilo na 27. redno sejo skupščine Elektra Ljubljana

Na podlagi 45. člena statuta družbe Elektro Ljubljana d. d., uprava sklicuje 27. redno sejo skupščine Elektro Ljubljana, podjetja za distribucijo električne energije, d. d., ki bo v petek, 2. julija 2021 ob 11.00 uri v Stari mestni elektrarni Elektro Ljubljana, Slomškova ulica 18, 1000 Ljubljana.

 

četrtek, 02. julij 2020
...

26. redna seja skupščine delničarjev družbe Elektro Ljubljana

Današnje redne seje skupščine delničarjev družbe Elektro Ljubljana se je udeležilo 90,61 odstotkov osnovnega kapitala. Delničarji so se seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2019 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2019, s prejemki uprave in članov nadzornega sveta ter s politiko prejemkov organov vodenja in nadzora. Skupščina je sprejela sklep, da se članom nadzornega sveta v času trajanja epidemije covid-19 na območju Republike Slovenije začasno znižajo prejemki za 30 odstotkov.

Delničarji so sprejeli sklep, da se bilančni dobiček družbe, ugotovljen na dan 31. 12. 2019, v višini 4.394.364,81 EUR nameni za izplačilo dividend. Dividende v vrednosti 0,11 EUR se izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 30. 10. 2020 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic, oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo 2. 11. 2020.

Upravi in nadzornemu svetu družbe so podelili razrešnico za opravljeno delo v preteklem letu.

Letno poročilo družbe si lahko ogledate tukaj.

FOTO Miha Fras

petek, 22. maj 2020
...

Vabilo na 26. redno sejo skupščine Elektra Ljubljana d. d.

Elektro Ljubljana, d. d., na podlagi 45. člena statuta družbe sklicuje 26. redno sejo skupščine Elektra Ljubljana, ki bo v petek, 3. julija 2020, ob 11. uri v Sindikalni dvorani družbe Elektro Ljubljana, Kotnikova ulica 9, Ljubljana.

sreda, 08. april 2020
...

Nadzorniki Elektra Ljubljana so se odpovedali delu prejemkov

Nadzorni svet družbe Elektro Ljubljana d. d. v celoti sledi priporočilu Slovenskega državnega holdinga (SDH) o odpovedi dela prejemkov nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države, ki ga je SDH sprejel 31. marca letos.

Vseh šest članov nadzornega sveta, vključno z zunanjo članico ene od komisij, se je odpovedalo 30 odstotkom prejemkov, do katerih so upravičeni iz naslova opravljanja svojih funkcij v povezavi z delovanjem nadzornega sveta in njegovih komisij, in sicer za obdobje od vključno marca 2020 do vključno meseca, v katerem bo epidemija COVID-19 na območju Republike Slovenije preklicana. Nadzorni svet bo zbrana sredstva namenil prizadetim zaradi epidemije novega koronavirusa.

Člani nadzornega sveta in zunanja članica komisije nadzornega sveta so odpoved 30-odstotnega deleža prejemkov podali s pisno izjavo, v kateri so se tudi zavezali, da izplačila dela prejemkov, na katerega se odpoved nanaša, od družbe ne bodo zahtevali in ga tudi ne bodo sodno uveljavljali.

 

123456789

Letna poročila